Nghị định số 90/CP ngày 31 tháng 05 năm 2007 quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   XUẤT - NHẬP KHẨU
       Nghị định số 90/CP ngày 31 tháng 05 năm 2007 quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước...

Tìm trong văn bản

Nghị định số 90/CP ngày 31 tháng 05 năm 2007 quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Ngày ký:31-05-2007
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Hướng dẫn:

Bộ Thương mại (thủ tục đăng ký thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu); Bộ Tài chính (thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, lệ phí cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu); Ngân hàng Nhà nước (chế độ ngoại hối)


Trích yếu
    

Nghị định quy định thủ tục đăng ký Quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam (không có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo các hình thức được quy định trong Luật Đầu tư, Luật Thương mại; không có văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam).

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Phạm vi hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Điều 5. Trách nhiệm của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

CHƯƠNG II ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM

Điều 6. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

Điều 7. Điều kiện đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

Điều 9. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

Điều 10. Nội dung và thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

Điều 11. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

Điều 13. Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

Điều 14. Chấm dứt quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tại Việt Nam 1. Quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được chấm dứt trong các trường hợp sau:

CHƯƠNG III XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 15. Xử lý vi phạm

Điều 16. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Điều 18. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz