Nghị định 173/2004/NĐ-CP cưỡng chế thi hành án dân sự. - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THI HÀNH ÁN DÂN SỰ "      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
      Pháp lệnh 13/2004/PL-UBTVQH11 thi hành án dân sự. (hhl)
          Nghị định 173/2004/NĐ-CP cưỡng chế thi hành án dân sự.
            Thông tư 68/2008/TTLT-BTC-BTP phí thi hành án.
            Thông tư 07/2007/TT-BTP thông báo kê biên tài sản thi hành án.
            Thông tư 43/2006/TTLT-BTC-BTP phí thi hành án.
            Thông tư 02/2005/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC việc miễn giảm thi hành án liên quan đến tiền phạt, án phí.

Tìm trong văn bản

Nghị định 173/2004/NĐ-CP cưỡng chế thi hành án dân sự.

Ngày ký:30-09-2004
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Thay thế Nghị định số 69/CP ngày 18 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ về quy định thủ tục thi hành án dân sự

Hướng dẫn:

Chính phủ


Trích yếu
    

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thi hành án dân sự về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự.

Mục lục

CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Điều 3. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

Điều 4. Hỗ trợ tài chính để thi hành án

Điều 5. Thoả thuận về thi hành án

Điều 6. Đơn yêu cầu thi hành án

Điều 7. Thời hiệu yêu cầu thi hành án

Điều 8. Xác minh điều kiện thi hành án

CHƯƠNG II: THỦ TỤC THI HÀNH ÁN

Điều 9. Nhận bản án, quyết định; nhận đơn yêu cầu thi hành án

Điều 10. Ra quyết định thi hành án

Điều 11. Nguyên tắc ủy thác thi hành án

Điều 12. Thẩm quyền ra quyết định ủy thác thi hành án

Điều 13. Thủ tục ủy thác thi hành án

Điều 14. Hoãn thi hành án

Điều 15. Tạm đình chỉ thi hành án

Điều 16. Đình chỉ thi hành án

Điều 17. Xử lý tài sản tịch thu

Điều 18. Miễn, giảm thi hành án đối với các khoản án phí, tiền phạt

CHƯƠNG III: CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ

Điều 19. Nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án

Điều 20. Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án

Điều 21. Kê biên, giao tài sản

Điều 22. Tài sản không được kê biên

Điều 23. Định giá tài sản

Điều 24. Định giá lại tài sản

Điều 25. Bảo quản tài sản thi hành án

Điều 26. Bán tài sản kê biên

Điều 27. Thứ tự thanh toán tiền thi hành án

Điều 28. Chi phí cưỡng chế thi hành án

CHƯƠNG IV: PHÍ THI HÀNH ÁN

Điều 29. Đối tượng chịu phí; cơ quan thu phí thi hành án; mức phí, việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thi hành án

Điều 30. Miễn, giảm phí thi hành án

Điều 31. Khiếu nại về phí thi hành án

CHƯƠNG V: XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 32. Hành vi và mức phạt vi phạm hành chính

Điều 33. Thẩm quyền xử phạt vi phạm

Điều 34. Thủ tục xử phạt vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử phạt vi phạm hành chính

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 35. Hiệu lực thi hành

Điều 36. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz