Nghị định 90/2013/nđ-cp ngày 08 tháng 08 năm 2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Chống tham nhũng
         Luật phòng, chống tham nhũng (sd 2012)
             Nghị định 90/2013/nđ-cp ngày 08 tháng 08 năm 2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước...

Tìm trong văn bản

Nghị định 90/2013/nđ-cp ngày 08 tháng 08 năm 2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Ngày ký:08-08-2013
Áp dụng từ:30-09-2013
Hướng dẫn:

Tổng thanh tra chính phủ


Trích yếu
    

Luật phòng chống tham nhũng được sửa đổi năm 2012 có thêm vào một qui định mới (Điều 32a) về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước về các quyết định hay hành vi hành chính của mình trước cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích hợp pháp bị tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi hành chính đó.

Trên thực tế, vấn đề giải trình cần được[...]

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện và áp dụng pháp luật về trách nhiệm giải trình

Điều 5. Những nội dung không thuộc phạm vi trách nhiệm giải trình

Điều 6. Điều kiện tiếp nhận yêu cầu giải trình

CHƯƠNG II QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI YÊU CẦU GIẢI TRÌNH VÀ NGƯỜI GIẢI TRÌNH

Điều 7. Quyền của người yêu cầu giải trình

Điều 8. Nghĩa vụ của người yêu cầu giải trình

Điều 9. Quyền của người giải trình

Điều 10. Nghĩa vụ của người giải trình

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN VIỆC GIẢI TRÌNH

Điều 11. Yêu cầu giải trình

Điều 12. Tiếp nhận yêu cầu giải trình

Điều 13. Thực hiện việc giải trình

Điều 14. Thời hạn thực hiện việc giải trình

Điều 15. Tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải trình theo yêu cầu

CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước trong tổ chức thực hiện trách nhiệm giải trình

Điều 17. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm giải trình

Điều 18. Xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Điều 20. Trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz