Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT ngày 30  tháng 3 năm 2012 hướng dẫn việc đăng ký, - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "Giao dịch bảo đảm"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
   Giao dịch bảo đảm
       Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2012 hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông...

Tìm trong văn bản

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2012 hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển

Ngày ký:30-03-2012
Áp dụng từ:15-05-2012

Trích yếu
    

Thông tư hướng dẫn việc

- đăng ký và cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay tại Cục Hàng không Việt Nam

- đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển tại cơ quan đăng ký tàu biển khu vực.

Thông tư được áp dụng với các trường hợp cá nhân, tổ chức đã nộp hồ sơ đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế ch[...]

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Các trường hợp đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển

Điều 3. Tàu bay, tàu biển được đăng ký cầm cố, thế chấp

Điều 4. Nguyên tắc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan trong hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển

Điều 6. Người yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin

Điều 7. Kê khai thông tin về các bên trong Đơn yêu cầu đăng ký cầm cố, thế chấp

Điều 8. Thời điểm đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển và thời hạn có hiệu lực của đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển

Điều 9. Tài liệu trong hồ sơ yêu cầu đăng ký

Điều 10. Phương thức và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cầm cố, thế chấp

CHƯƠNG II HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẦM CỐ TÀU BAY, THẾ CHẤP TÀU BAY

Điều 11. Hồ sơ đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay

Điều 12. Thủ tục đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay

Điều 13. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay đã đăng ký

Điều 14. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay đã đăng ký

Điều 15. Hồ sơ sửa chữa sai sót về đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay

Điều 16. Thủ tục sửa chữa sai sót về đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay do lỗi của người thực hiện đăng ký

Điều 17. Hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp là tàu bay trong trường hợp đã cầm cố, thế chấp

Điều 18. Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp là tàu bay trong trường hợp đã đăng ký cầm cố, thế chấp

Điều 19. Hồ sơ xóa đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay

Điều 20. Thủ tục xóa đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay

Điều 21. Lưu hồ sơ đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay

CHƯƠNG III HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN

Điều 22. Hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển

Điều 23. Thủ tục đăng ký thế chấp tàu biển

Điều 24. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký

Điều 25. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký

Điều 26. Hồ sơ sửa chữa sai sót về đăng ký thế chấp tàu biển

Điều 27. Thủ tục sửa chữa sai sót về đăng ký thế chấp tàu biển do lỗi của người thực hiện đăng ký

Điều 28. Hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là tàu biển trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

Điều 29. Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là tàu biển trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

Điều 30. Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp tàu biển

Điều 31. Thủ tục xóa đăng ký thế chấp tàu biển

Điều 32. Lưu hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển

CHƯƠNG IV CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CẦM CỐ TÀU BAY, THẾ CHẤP TÀU BAY, THẾ CHẤP TÀU BIỂN

Điều 33. Nộp Đơn yêu cầu cung cấp thông tin

Điều 34. Tiếp nhận Đơn yêu cầu cung cấp thông tin

Điều 35. Giải quyết Đơn yêu cầu cung cấp thông tin

Điều 36. Trả kết quả cung cấp thông tin

Điều 37. Lưu hồ sơ cung cấp thông tin

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 38. Hiệu lực thi hành

Điều 39. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 40. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz