THÔNG TƯ 41/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Rửa tiền
         Nghị định 74/CP ngày 7 tháng 6 năm 2005 về phòng chống rửa tiền
             THÔNG TƯ 41/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng...

Tìm trong văn bản

THÔNG TƯ 41/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền

Ngày ký:15-12-2011
Áp dụng từ:01-02-2012

Trích yếu
    

Thông tư quy định nghĩa vụ của Tổ chức tín dụng (kể cả Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Đại lý đổi ngoại tệ và doanh nghiệp kinh doanh vàng, dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép), về đánh giá khả năng tham gia rửa tiền (mức rủi ro rửa tiền) của khách hàng và lưu thông tin để nhận biết các khách hàng này. Việc vi[...]

Mục lục

MỤC 1 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

MỤC 2 QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Cơ sở xác định mức độ rủi ro

Điều 5. Phân loại và nhận biết khách hàng theo mức độ rủi ro

Điều 6. Chủ sở hữu hưởng lợi

Điều 7. Cá nhân có ảnh hưởng chính trị

Điều 8. Hoạt động ngân hàng đại lý

Điều 9. Giao dịch bằng phương tiện điện tử và giao dịch không gặp mặt trực tiếp

Điều 10. Hoạt động kinh doanh được giới thiệu

Điều 11. Dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị thay thế

MỤC 3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Điều 13. Xử lý vi phạm

Điều 14. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz