Luật phòng, chống rửa tiền - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Rửa tiền
          Luật phòng, chống rửa tiền
            Nghị định 116/2013/nđ-cp ngày 04 tháng 10 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật...

Tìm trong văn bản

Luật phòng, chống rửa tiền

Ngày ký:18-06-2012
Áp dụng từ:01-01-2013
Hướng dẫn:

Chính phủ (các điều, khoản được giao trong Luật)


Trích yếu
    

Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa tài sản có nguồn gốc tội phạm. Hành vị rửa tiền bao gồm - Hành vi qui định Bộ luật hình sự - Trợ giúp để trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có; - Chiếm hữu tài sản mà tại thời điểm nhận đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp phá[...]

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Áp dụng Luật phòng, chống rửa tiền, các luật có liên quan và điều ước quốc tế

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Điều 5. Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền

Điều 6. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống rửa tiền

Điều 7. Các hành vi bị cấm

CHƯƠNG II BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

MỤC 1 NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Điều 8. Nhận biết khách hàng

Điều 9. Thông tin nhận biết khách hàng

Điều 10. Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng

Điều 11. Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng

Điều 12. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro

Điều 13. Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị

Điều 14. Quan hệ ngân hàng đại lý

Điều 15. Các giao dịch liên quan tới công nghệ mới

Điều 16. Giám sát đặc biệt một số giao dịch

Điều 17. Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu

Điều 18. Bảo đảm tính minh bạch của pháp nhân và thỏa thuận ủy quyền

Điều 19. Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận

Điều 20. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền

MỤC 2 TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO, CUNG CẤP VÀ LƯU GIỮ THÔNG TIN

Điều 21. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn

Điều 22. Báo cáo giao dịch đáng ngờ

Điều 23. Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử

Điều 24. Khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới

Điều 25. Hình thức báo cáo

Điều 26. Thời hạn báo cáo

Điều 27. Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo

Điều 28. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin

Điều 29. Bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo

Điều 30. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố

MỤC 3 THU THẬP, XỬ LÝ VÀ CHUYỂN GIAO THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Điều 31. Thu thập, xử lý thông tin

Điều 32. Chuyển giao, trao đổi thông tin

MỤC 4 ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 33. Trì hoãn giao dịch

Điều 34. Phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản

Điều 35. Xử lý vi phạm

CHƯƠNG III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Điều 36. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền

Điều 37. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Công an

Điều 39. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Điều 40. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng

Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp

Điều 42. Trách nhiệm của các cơ quan khác của Chính phủ

Điều 43. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân

Điều 44. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

Điều 45. Bảo mật thông tin

CHƯƠNG IV HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Điều 46. Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế

Điều 47. Nội dung hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền

Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 49. Hiệu lực thi hành

Điều 50. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz