BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - Phần 6 - Chương XXV THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      Phần 6 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
         Chương XXV THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU THÔNG BÁO... (Điều 381 - Điều 386)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
Phần 6 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương XXV THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ

Điều 381. Đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Điều 382. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Điều 383. Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Điều 384. Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Điều 385. Công bố thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Điều 386. Hiệu lực của quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz