Nghị định 116/2013/nđ-cp ngày 04 tháng 10 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Rửa tiền
         Luật phòng, chống rửa tiền
             Nghị định 116/2013/nđ-cp ngày 04 tháng 10 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật...
               Thông tư 35/2013/tt-nhnn ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống... (sd 2014)

Tìm trong văn bản

Nghị định 116/2013/nđ-cp ngày 04 tháng 10 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống rửa tiền

Ngày ký:04-10-2013
Áp dụng từ:10-10-2013

Thay thế Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền.


Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Chương II CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

MỤC 1 NHẬN BIẾT, BÁO CÁO VÀ LƯU GIỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Điều 3. Nhận biết khách hàng

Điều 4. Thông tin nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng

Điều 5. Chủ sở hữu hưởng lợi

Điều 6. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro

Điều 7. Quan hệ ngân hàng đại lý

Điều 8. Giao dịch liên quan tới công nghệ mới

Điều 9. Giao dịch có giá trị lớn bất thường, giao dịch phức tạp

Điều 10. Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu

Điều 11. Bảo đảm tính minh bạch của pháp nhân và thỏa thuận ủy quyền

Điều 12. Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận

Điều 13. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền

Điều 14. Báo cáo giao dịch đáng ngờ

Điều 15. Khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới

Điều 16. Thời hạn báo cáo

Điều 17. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin

Điều 18. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố

MỤC 2 THU THẬP, XỬ LÝ VÀ CHUYỂN GIAO THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Điều 19. Thu thập, xử lý thông tin

Điều 20. Chuyển giao thông tin

Điều 21. Trao đổi thông tin

MỤC 3 ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI

Điều 22. Trì hoãn giao dịch

Điều 23. Phong tỏa tài khoản

CHƯƠNG III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Điều 24. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Công an

Điều 26. Trách nhiệm của Bộ, ngành khác

CHƯƠNG IV HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Điều 27. Hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, tài liệu về phòng, chống rửa tiền

Điều 28. Hợp tác quốc tế trong việc xác định và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền

Điều 29. Thực hiện tương trợ tư pháp và hợp tác trong dẫn độ tội phạm rửa tiền

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Hiệu lực thi hành

Điều 31. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz