Thông tư 55/2006/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 về Hội đồng định giá tài - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (hhl)
         Nghị định 26/2005/NĐ-CP Về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự
             Thông tư 55/2006/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 về Hội đồng định giá tài sản trong tố...

Tìm trong văn bản

Thông tư 55/2006/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Ngày ký:22-06-2006
Áp dụng từ:20-07-2006

Mục lục

Mục I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc, căn cứ định giá tài sản; khảo sát giá tài sản; quyền, nghĩa vụ của Hội đồng định giá tài sản; quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng định giá tài sản; chi phí cho định giá tài sản trong tố tụng hình sự, các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số...

MỤC II- NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điểm 1. Nguyên tắc định giá tài sản:

Điểm 2. Căn cứ định giá tài sản: định giá tài sản phải dựa trên các căn cứ sau đây:

Điểm 3. Khảo sát giá:

Điểm 4. Quyền, nghĩa vụ của Hội đồng định giá tài sản:

Điểm 5. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng định giá tài sản:

Điểm 6. Định giá lại tài sản:

Điểm 7. Chi phí định giá tài sản:

MỤC III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểm 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điểm 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz