Nghị định 26/2005/NĐ-CP Về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (hhl)
          Nghị định 26/2005/NĐ-CP Về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự
            Thông tư 55/2006/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 về Hội đồng định giá tài sản trong tố...

Tìm trong văn bản

Nghị định 26/2005/NĐ-CP Về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Ngày ký:02-03-2005
Áp dụng từ:23-03-2005

Trích yếu
    

Nghị định này quy định về việc thành lập, quyền, nghĩa vụ và trình tự, thủ tục định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng nhằm phục vụ cho việc giải quyết những vấn đề có liên quan đến tài sản trong tố tụng hình sự.

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Nguyên tắc định giá tài sản

Điều 3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động định giá tài sản

Điều 4. Giá trị pháp lý của kết luận định giá tài sản

CHƯƠNG II HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Điều 5. Thành lập Hội đồng định giá tài sản

Điều 6. Thành phần của Hội đồng định giá tài sản

Điều 7. Hội đồng định giá tài sản trong trường hợp đặc biệt

Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của Hội đồng định giá tài sản

Điều 9. Quyền, nghĩa vụ của thành viên của Hội đồng định giá tài sản

Điều 10. Các trường hợp không được tham gia Hội đồng định giá tài sản

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Điều 11. Yêu cầu định giá tài sản

Điều 12. Tiếp nhận yêu cầu định giá tài sản

Điều 13. Căn cứ định giá tài sản

Điều 14. Xem tài sản, nghiên cứu thông tin, tài liệu liên quan đến tài sản cần định giá

Điều 15. Khảo sát giá

Điều 16. Phiên họp định giá tài sản

Điều 17. Biên bản định giá tài sản

Điều 18. Kết luận định giá tài sản

Điều 19. Hồ sơ định giá tài sản

Điều 20. Định giá tài sản trong trường hợp tài sản bị thất lạc hoặc không còn

Điều 21. Định giá lại tài sản

Điều 22. Chi phí định giá tài sản

CHƯƠNG IV XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 23. Xử lý vi phạm

Điều 24. Khiếu nại, tố cáo

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Hiệu lực thi hành

Điều 26. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz