BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần thứ tư: XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH - Mục lục








	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988 (hhl)
      Phần thứ tư: XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH... (Điều 204 - Điều 225)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988
Phần thứ tư: XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CHƯA CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT THEO THỦ TỤC PHÚC THẨM

Ngày ký:28-06-1988
Áp dụng từ:01-01-1989
Sửa đổi 3 lần bởi:
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Áp dụng từ 07-07-1990)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Áp dụng từ 02-01-1993)
 • Luật 20/2000/QH10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Áp dụng từ 01-07-2000)
 • Được thay bằng:BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003

               

  Mục lục Phần thứ

  CHƯƠNG 22: TÍNH CHẤT CỦA PHÚC THẨM VÀ QUYỀN KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ

  Điều 204. Tính chất của phúc thẩm.

  Điều 206. Kháng nghị của Viện kiểm sát.

  Điều 207. Thủ tục kháng cáo và kháng nghị.

  Điều 209. Kháng cáo quá hạn.

  Điều 210. Thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị.

  Điều 211. Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị.

  Điều 212. Bổ sung, thay đổi, rút kháng cáo, kháng nghị.

  Điều 213. Kháng cáo, kháng nghị những quyết định của Toà án cấp sơ thẩm.

  Điều 205. Những người có quyền kháng cáo.

  Điều 208. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

  Điều 215. Thời hạn xét xử phúc thẩm.

  Điều 215a. Việc Toà án cấp phúc thẩm áp dụng, thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn.

  Điều 217. Những người tham gia phiên toà phúc thẩm.

  Điều 222. Huỷ án sơ thẩm để điều tra lại hoặc xét xử lại.

  CHƯƠNG 23: XÉT XỬ PHÚC THẨM

  Điều 214. Phạm vi xét xử phúc thẩm.

  Điều 216. Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm.

  Điều 218. Bổ sung, xem xét chứng cứ tại Toà án cấp phúc thẩm.

  Điều 219. Thủ tục phiên toà phúc thẩm.

  Điều 220. Bản án phúc thẩm.

  Điều 221. Sửa bản án sơ thẩm.

  Điều 223. Huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án.

  Điều 224. Điều tra lại hoặc xét xử lại vụ án hình sự.

  Điều 225. Phúc thẩm những quyết định của Toà án cấp sơ thẩm.




  Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
  Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
  Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz