Thông tư liên tịch 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (hhl)
          Thông tư liên tịch 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93...

Tìm trong văn bản

Thông tư liên tịch 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật tố tụng hình sự

Ngày ký:14-11-2013
Áp dụng từ:15-01-2014

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm

Điều 3. Điều kiện áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm

Điều 4. Tiền được đặt để bảo đảm

Điều 5. Mức tiền được đặt để bảo đảm

Điều 6. Quản lý tiền được đặt để bảo đảm

CHƯƠNG II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

Điều 7. Thông báo về việc đặt tiền để bảo đảm

Điều 8. Thủ tục đề nghị được đặt tiền để bảo đảm

Điều 9. Thông báo về việc cho đặt tiền để bảo đảm

Điều 10. Thực hiện việc đặt tiền để bảo đảm

Điều 11. Quyết định áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm

CHƯƠNG III HUỶ BỎ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM VÀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI TIỀN ĐÃ ĐẶT ĐỂ BẢO ĐẢM

Điều 12. Huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm

Điều 13. Xử lý đối với tiền đã đặt để bảo đảm trong trường hợp huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm

Điều 14. Thủ tục trả lại tiền đã đặt để bảo đảm

Điều 15. Tịch thu sung quỹ nhà nước tiền đã đặt để bảo đảm

Điều 16. Mẫu các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc áp dụng, hủy bỏ áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Điều 18. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz