Nghị định 94/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy về quản lý - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Ma túy
         Luật Phòng chống ma túy (sd 2008)
             Nghị định 94/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện...

Tìm trong văn bản

Nghị định 94/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy

Ngày ký:26-10-2009
Áp dụng từ:22-12-2009

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Điều 3. Thời gian, độ tuổi và thời hiệu thi hành quyết định quản lý sau cai nghiện

Điều 4. Kinh phí đảm bảo cho công tác quản lý sau cai nghiện

CHƯƠNG II QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI NƠI CƯ TRÚ

Điều 5. Đối tượng, thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

Điều 6. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

Điều 7. Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

Điều 8. Bàn giao người, hồ sơ của người sau cai nghiện tại nơi cư trú

Điều 9. Nội dung quản lý sau cai nghiện và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan liên quan trong việc tổ chức quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

Điều 10. Hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện tại nơi cư trú

Điều 11. Trách nhiệm của gia đình người sau cai nghiện

Điều 12. Quyền, trách nhiệm và chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện tại nơi cư trú

Điều 13. Những quy định về đi lại, thay đổi nơi cư trú đối với người sau cai nghiện

Điều 14. Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

Điều 15. Hết thời hạn quản lý sau cai nghiện

Điều 16. Chế độ, chính sách hỗ trợ người trực tiếp tham gia công tác quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

CHƯƠNG III QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM

MỤC 1. THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM

Điều 17. Đối tượng, thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm

Điều 18. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm

Điều 19. Trách nhiệm và thời hạn thẩm tra hồ sơ

Điều 20. Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm

Điều 21. Thi hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm

Điều 22. Thủ tục bàn giao người sau cai nghiện vào Trung tâm

Điều 23. Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm

Điều 24. Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại Trung tâm

Điều 25. Hết thời hạn chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm

MỤC 2. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM

Điều 26. Chế độ quản lý

Điều 27. Chế độ học nghề

Điều 28. Chế độ lao động và hưởng thành quả lao động

Điều 29. Chế độ đóng góp, trợ cấp, Bảo hiểm y tế

Điều 30. Chế độ giải quyết về nghỉ chịu tang

Điều 31. Chế độ khen thưởng, kỷ luật

Điều 32. Giải quyết trường hợp người sau cai nghiện bị ốm nặng, mắc bệnh hiểm nghèo, bị chết

Điều 33. Trách nhiệm của gia đình người sau cai nghiện

Điều 34. Trách nhiệm và quyền lợi của người sau cai nghiện

MỤC 3. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

Điều 35. Thẩm quyền thành lập Trung tâm

Điều 36. Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, chính sách cán bộ và cơ chế tài chính của Trung tâm

Điều 37. Nội dung quản lý sau cai nghiện và trách nhiệm của Trung tâm

Điều 38. Các phương thức giải quyết việc làm và trách nhiệm của các cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện:

Điều 39. Phân khu trong Trung tâm

Điều 40. Phối hợp, hỗ trợ trong việc bảo đảm an ninh trật tự và hoạt động tại Trung tâm

Điều 41. Trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ

Điều 42. Truy tìm và bắt giữ người sau cai nghiện bỏ trốn

Điều 43. Thẩm quyền của Giám đốc Trung tâm trong việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế

CHƯƠNG IV TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Điều 44. Trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Điều 45. Trách nhiệm của Bộ Công an

Điều 46. Trách nhiệm của Bộ Y tế

Điều 47. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính

Điều 48. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 49. Hiệu lực thi hành

Điều 50. Hướng dẫn thi hành

Điều 51. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz