Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2007 Quy định thời hạn không được kinh doanh - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Chống tham nhũng
         Luật phòng, chống tham nhũng (sd 2012)
             Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2007 Quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực...

Tìm trong văn bản

Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2007 Quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ

Ngày ký:14-06-2007

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Mục tiêu quy định thời hạn không được kinh doanh

Điều 3. Giải thích từ ngữ

CHƯƠNG II CÁC LĨNH VỰC CÓ QUY ĐỊNH THỜI HẠN KHÔNG ĐƯỢC KINH DOANH

Điều 4. Các lĩnh vực có quy định thời hạn không được kinh doanh

Điều 5. Thời hạn không được kinh doanh

CHƯƠNG III TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ NGƯỜI THÔI GIỮ CHỨC VỤ

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điều 7. Trách nhiệm của người thôi giữ chức vụ

CHƯƠNG IV XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 8. Đối với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điều 9. Đối với người thôi giữ chức vụ

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Điều 11. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành

Điều 12. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz