Luật Phòng chống ma túy - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Ma túy
          Luật Phòng chống ma túy
            Nghị định 94/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện...
            Quyết định 110/2008/QĐ-TTg Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý (hhl)

Tìm trong văn bản

Luật Phòng chống ma túy (sd 2008)

Ngày ký:09-12-2000
Áp dụng từ:01-06-2001
Sửa đổi 1 lần bởi:Luật 16/2008/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy (Áp dụng từ 01-01-2009)

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Điều 2

Điều 3

Điều 4

Điều 5

CHƯƠNG II TRÁCH NHIỆM PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

Điều 6

Điều 7

Điều 8

Điều 9

Điều 10

Điều 11

Điều 12

Điều 13

Điều 14

CHƯƠNG III KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TUÝ

Điều 15

Điều 16

Điều 17

Điều 18

Điều 19

Điều 20

Điều 21

Điều 22

Điều 23

Điều 24

CHƯƠNG IV CAI NGHIỆN MA TUÝ

Điều 25

Điều 26

Điều 26a

Điều 27

Điều 28

Điều 29

Điều 30

Điều 31

Điều 32

Điều 32a

Điều 33

Điều 34

Điều 34a

Điều 35

CHƯƠNG V QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

Điều 36

Điều 37

Điều 38

Điều 38a

Điều 38b

Điều 39

Điều 40

Điều 41

Điều 42

Điều 42a

Điều 43

Điều 44

Điều 45

CHƯƠNG VI HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

Điều 46

Điều 47

Điều 48

Điều 49

Điều 50

Điều 51

CHƯƠNG VII KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 52

Điều 53

Điều 54

CHƯƠNG VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 55

Điều 56
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz