Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba Xét xử - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 3 XÉT XỬ SƠ THẨM (hhl)
          Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba Xét xử sơ thẩm của...

Tìm trong văn bản

Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba Xét xử sơ thẩm của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Ngày ký:05-11-2004
Áp dụng từ:12-12-2004

Mục lục

I. VỀ CHƯƠNG XVII "CHUẨN BỊ XÉT XỬ" CỦA BLTTHS

Điểm 1. Về Điều 176 của BLTTHS

Điểm 2. Về Điều 177 của BLTTHS

Điểm 3. Về Điều 178 của BLTTHS

Điểm 4. Về Điều 179 của BLTTHS

II. VỀ CHƯƠNG XVIII "QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TÒA" CỦA BLTTHS

Điểm 1. Về Điều 188 của BLTTHS

Điểm 2. Về Điều 196 của BLTTHS

Điểm 3. Về Điều 199 của BLTTHS

Điểm 4. Về Điều 200 của BLTTHS

III. VỀ CHƯƠNG XIX "THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TÒA" CỦA BLTTHS

Điểm 1. Về Điều 201 của BLTTHS

IV. VỀ CHƯƠNG XXII "NGHỊ ÁN VÀ TUYÊN ÁN" CỦA BLTTHS

Điểm 1. Về Điều 222 của BLTTHS

Điểm 2. Về Điều 224 của BLTTHS

Điểm 3. Về Điều 226 của BLTTHS

Điểm 4. Về Điều 228 của BLTTHS

Điểm 5. Về Điều 229 của BLTTHS

MỤC V. CÁC MẪU VĂN BẢN TỐ TỤNG

Ban hành kèm theo Nghị quyết này các mẫu văn bản tố tụng sau đây:

Điểm 1. Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (mẫu số 04a: dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà);

Điểm 2. Quyết định tạm đình chỉ vụ án (mẫu số 04b: dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà);

Điểm 3. Quyết định đình chỉ vụ án (mẫu số 04c: dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà);

Điểm 4. Quyết định đưa vụ án ra xét xử (mẫu số 04d: dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà);

5. Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử (mẫu số 04đ: dùng cho Chánh án Toà án xét xử sơ thẩm);

Điểm 6. Quyết định yêu cầu điều tra bổ sung (mẫu số 05a: dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm);

Điểm 7. Quyết định tạm đình chỉ vụ án (mẫu số 05b: dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm);

Điểm 8. Quyết định đình chỉ vụ án (mẫu số 05c: dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm);

Điểm 9. Biên bản nghị án (mẫu số 05d: dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm);

Điểm 10. Quyết định trả tự do cho bị cáo (mẫu số 05đ: dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm);

Điểm 11. Mẫu biên bản phiên toà hình sự sơ thẩm;

Điểm 12. Mẫu bản án hình sự sơ thẩm.

Mục VI. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2004 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz