Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử - Mục lục








	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 4 XÉT XỬ PHÚC THẨM (hhl)
          Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của...

Tìm trong văn bản

Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự

Ngày ký:08-12-2005
Áp dụng từ:15-01-2006

Mục lục

I. VỀ CHƯƠNG XXIII "TÍNH CHẤT CỦA XÉT XỬ PHÚC THẨM VÀ QUYỀN KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ" CỦA BLTTHS

1. Về Điều 231 của BLTTHS

2. Về Điều 232 của BLTTHS

3. Về Điều 233 của BLTTHS

4. Về Điều 234 của BLTTHS

5. Về Điều 235 của BLTTHS

6. Về Điều 236 của BLTTHS

7. Về Điều 238 của BLTTHS

II. VỀ CHƯƠNG XXIV "THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM" CỦA BLTTHS

1. Về Điều 242 của BLTTHS

2. Về Điều 243 của BLTTHS

3. Về Điều 245 của BLTTHS

4. Về Điều 247 của BLTTHS

5. Về Điều 252 của BLTTHS

III. VIỆC GỬI HỒ SƠ VỤ ÁN CHO VIỆN KIỂM SÁT CÙNG CẤP VỚI TOÀ ÁN CẤP PHÚC THẨM

1. BLTTHS không quy định việc Toà án cấp phúc thẩm phải chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát cùng cấp. Tuy nhiên để tạo điều kiện cho Viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu hồ sơ vụ án để tham gia phiên toà phúc thẩm, thì Toà án cấp phúc thẩm cần chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát cùng...

2. Ngay sau khi thụ lý hồ sơ vụ án, Toà án cấp phúc thẩm cần kiểm tra tính hợp lệ của kháng cáo, kháng nghị và xem xét việc áp dụng, thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày thụ lý hồ sơ vụ án, Toà án cấp phúc thẩm chuyển hồ sơ vụ án...

3. Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Toà án quân sự quân khu và tương đương yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương nghiên cứu hồ sơ vụ án trong thời hạn là mười ngày; Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối...

IV. CÁC MẪU VĂN BẢN TỐ TỤNG BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT NÀY CÁC MẪU VĂN BẢN TỐ TỤNG SAU ĐÂY

1. Biên bản về việc kháng cáo (Mẫu số 01a dùng cho Toà án cấp sơ thẩm);

2. Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án (Mẫu số 01b dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm);

3. Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (Mẫu số 01c dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm xét lý do kháng cáo quá hạn);

4. Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (Mẫu số 01d dùng cho Hội đồng xét xử xét lý do kháng cáo quá hạn);

5. Thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị (Mẫu số 01đ dùng cho Toà án cấp sơ thẩm);

6. Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị) (Mẫu số 01e dùng cho Toà án cấp phúc thẩm);

7. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm (Mẫu số 02a dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà);

8. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm (Mẫu số 02b dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm);

9. Biên bản nghị án (Mẫu số 02c dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm);

10. Biên bản phiên toà hình sự phúc thẩm (Mẫu số 02d);

11. Bản án hình sự phúc thẩm (Mẫu số 02đ).

V. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2005 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.




Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz