Pháp lệnh 22/2004/PL-UBTVQH11 Về chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   XUẤT - NHẬP KHẨU
       Pháp lệnh 22/2004/PL-UBTVQH11 Về chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

Tìm trong văn bản

Pháp lệnh 22/2004/PL-UBTVQH11 Về chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

Ngày ký:20-08-2004
Áp dụng từ:01-01-2005

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Điều 3. Các hình thức trợ cấp

Điều 4. Các biện pháp chống trợ cấp

Điều 5. Nguyên tắc áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Điều 6. Điều kiện áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chống trợ cấp

CHƯƠNG II ĐIỀU TRA ĐỂ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG TRỢ CẤP

Điều 8. Căn cứ tiến hành điều tra

Điều 9. Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Điều 10. Quyết định điều tra để áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Điều 11. Các bên liên quan đến quá trình điều tra

Điều 12. Cung cấp thông tin, tài liệu trong quá trình điều tra

Điều 13. Nội dung điều tra để áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Điều 14. Xác định trợ cấp

Điều 15. Xác định thiệt hại và đe dọa gây ra thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước

Điều 16. Tham vấn

Điều 17. Bảo mật thông tin

Điều 18. Thời hạn điều tra

Điều 19. Kết luận sơ bộ

Điều 20. Kết luận cuối cùng

Điều 21. Chấm dứt điều tra

CHƯƠNG III ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG TRỢ CẤP

Điều 22. Áp dụng thuế chống trợ cấp tạm thời

Điều 23. Áp dụng biện pháp cam kết

Điều 24. Áp dụng thuế chống trợ cấp

Điều 25. Áp dụng thuế chống trợ cấp có hiệu lực trở về trước

CHƯƠNG IV RÀ SOÁT VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG TRỢ CẤP

Điều 26. Rà soát việc áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Điều 27. Quyết định về kết quả rà soát việc áp dụng biện pháp chống trợ cấp

CHƯƠNG V KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 28. Khiếu nại, khởi kiện

Điều 29. Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Hiệu lực thi hành

Điều 31. Hướng dẫn thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz