Luật 07/2007/QH12 Đặc xá - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
       Luật 07/2007/QH12 Đặc xá

Tìm trong văn bản

Luật 07/2007/QH12 Đặc xá

Ngày ký:21-11-2007
Áp dụng từ:01-03-2008

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện đặc xá

Điều 5. Thời điểm đặc xá

Điều 6. Chính sách của Nhà nước trong đặc xá

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện đặc xá

CHƯƠNG II ĐẶC XÁ NHÂN SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI HOẶC NGÀY LỄ LỚN CỦA ĐẤT NƯỚC

MỤC 1 THỦ TỤC TRÌNH CHỦ TỊCH NƯỚC BAN HÀNH, CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐẶC XÁ

Điều 8. Thủ tục trình Chủ tịch nước ban hành Quyết định về đặc xá

Điều 9. Công bố và thông báo Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước

MỤC 2 ĐIỀU KIỆN, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ ĐẶC XÁ

Điều 10. Điều kiện được đề nghị đặc xá

Điều 11. Các trường hợp không đề nghị đặc xá

Điều 12. Quyền của người được đề nghị đặc xá

Điều 13. Nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá

MỤC 3 TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐẶC XÁ, THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẶC XÁ

Điều 14. Hồ sơ đề nghị đặc xá

Điều 15. Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị đặc xá

Điều 16. Thủ tục trình Chủ tịch nước danh sách đề nghị đặc xá

Điều 17. Hướng dẫn về trình tự, thủ tục lập danh sách, thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá

Điều 18. Thực hiện Quyết định đặc xá

Điều 19. Thực hiện Quyết định đặc xá đối với người nước ngoài

Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá

CHƯƠNG III ĐẶC XÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Điều 21. Người được đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Điều 22. Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Điều 23. Thực hiện Quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt

CHƯƠNG IV TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG VIỆC THỰC HIỆN ĐẶC XÁ

Điều 24. Trách nhiệm của Chính phủ

Điều 25. Trách nhiệm của Hội đồng tư vấn đặc xá

Điều 26. Trách nhiệm của Bộ Công an

Điều 27. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

Điều 28. Trách nhiệm của Toà án nhân dân tối cao

Điều 29. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Điều 30. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan

Điều 31. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

CHƯƠNG V KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 32. Khiếu nại về việc lập danh sách người được đề nghị đặc xá nhân sự kiện trọng đại hoặc ngày lễ lớn của đất nước

Điều 33. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại

Điều 34. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện đặc xá

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 35. Hiệu lực thi hành

Điều 36. Hướng dẫn thi hành
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz