Nghị định 74/CP ngày 7 tháng 6 năm 2005 về phòng chống rửa tiền - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Rửa tiền
          Nghị định 74/CP ngày 7 tháng 6 năm 2005 về phòng chống rửa tiền
            THÔNG TƯ 41/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng...
            Thông tư 12/BXD ngày 1 tháng 9 năm 2011 hướng dẫn Nghị định 74 về phòng chống rửa tiền đối...
            THÔNG TƯ 148/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2010 Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền...
            THÔNG TƯ 22/2009/TT-NHNN, ngày 17 tháng 11 năm 2009 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền

Tìm trong văn bản

Nghị định 74/CP ngày 7 tháng 6 năm 2005 về phòng chống rửa tiền

Ngày ký:07-06-2005
Áp dụng từ:01-08-2005
Hướng dẫn:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an.


Trích yếu
    

Rửa tiền là hành vi của cá nhân, tổ chức hợp pháp hoá tiền, tài sản có nguồn gốc từ tội phạm thông qua việc : - Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào một giao dịch tiền hoặc tài sản; - Thu nhận, chiếm giữ, chuyển dịch, chuyển đổi, chuyển nhượng, vận chuyển, sử dụng, vận chuyển qua biên giới tiền, tài sản do phạm tội mà có; - Đầu tư vào một dự án, m[...]

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền

Điều 5. Trách nhiệm tham gia phòng, chống rửa tiền

Điều 6. Các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phòng, chống rửa tiền

CHƯƠNG II CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Điều 7. Các biện pháp phòng ngừa chung

Điều 8. Nhận biết khách hàng

Điều 9. Mức giá trị giao dịch phải báo cáo theo quy định

Điều 10. Giao dịch đáng ngờ

Điều 11. Các biện pháp tạm thời được áp dụng trong phòng, chống rửa tiền

Điều 12. Hình thức, nội dung báo cáo và cung cấp thông tin

Điều 13. Xử lý thông tin

Điều 14. Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền

CHƯƠNG III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Điều 15. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Công an

Điều 17. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Điều 18. Trách nhiệm của các tổ chức Thanh tra Bộ

Điều 19. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp

CHƯƠNG IV HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Điều 20. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền

Điều 21. Hình thức và nội dung yêu cầu hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền

Điều 22. Từ chối yêu cầu tương trợ tư pháp

CHƯƠNG V KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 23. Khen thưởng

Điều 24. Xử lý vi phạm

Điều 25. Khiếu nại, tố cáo

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Hiệu lực thi hành

Điều 27. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz