Nghị định 47/CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 về vai trò, trách nhiệm của xã hội - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Chống tham nhũng
         Luật phòng, chống tham nhũng (sd 2012)
             Nghị định 47/CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống...

Tìm trong văn bản

Nghị định 47/CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

Ngày ký:27-03-2007
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Hướng dẫn:

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về tổ chức hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và phối hợp với cơ quan nhà nước


Trích yếu
    

Nghị định chi tiết hóa các quy định về vai trò của xã hội trong phòng chống tham nhũng của Luật Phòng, chống tham nhũng, cụ thể là vai trò và trách nhiệm của các nhân tố sau đây: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, - báo chí, - doanh nghiệp, - hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, - Ban thanh tra nhân dân, - công dân.

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Điều 2. Vai trò, trách nhiệm của báo chí, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, trách nhiệm của Ban thanh tra nhân dân và của công dân trong phòng, chống tham nhũng

Điều 3. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan nhà nước

CHƯƠNG II TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC PHỐI HỢP VỚI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Điều 4. Phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Điều 5. Phối hợp trong hoạt động giám sát việc thực biện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Điều 6. Phối hợp trong việc cung cấp thông tin, thực biện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, xác minh, xử lý người có hành vi tham nhũng, vụ việc tham nhũng

Điều 7. Phối hợp trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Điều 8. Phối hợp trong phòng, chống tham nhũng thông qua hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, tuyển chọn Thầm phán, Kiểm sát viên, giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân

Điều 9. Xây dựng nội dung phối hợp công tác về phòng, chống tham nhũng

CHƯƠNG III VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÁO CHÍ TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNC

Điều 10. Tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng

Điều 11. Việc thu thập, cung cấp thông tin về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

Điều 12. Việc đưa tin của cơ quan báo chí, nhà báo về phòng, chống tham nhũng

Điều 13. Trách nhiệm của Hội Nhà báo

Điều 14. Quyền yêu cầu được bảo vệ của cơ quan báo chí, nhà báo khi thông tin về vụ việc tham nhũng

CHƯƠNG IV VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP, HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP, HIỆP HỘI NGÀNH NGHỀ TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Điều 15. Tuyên truyền, động viên cán bộ, người lao động thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Điều 16. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng

Điều 17. Thông báo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi tham nhũng

Điều 18. Trách nhiệm cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

Điều 19. Kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm phòng, chống tham nhũng

Điều 20. Trách nhiệm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

CHƯƠNG V TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Điều 21. Việc tham gia phòng, chống tham nhũng của Ban thanh tra nhân dân

Điều 22. Việc giám sát của Ban thanh tra nhân dân

Điều 23. Quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân trong quá trình giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

CHƯƠNG VI TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Điều 24. Trách nhiệm của công dân tham gia phòng, chống tham nhũng

Điều 25. Tố cáo hành vi tham nhũng

Điều 26. Tham gia phòng, chống tham nhũng thông qua Ban thanh tra nhân dân, tổ chức mà mình là thành viên

CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Hiệu lực thi hành

Điều 28. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz