Nghị định 89/1998/nđ-cp ngày 07 tháng 11 năm 1998 ban hành quy chế về tạm giữ, tạm - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ (hhl)
          Nghị định 89/1998/nđ-cp ngày 07 tháng 11 năm 1998 ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam

Tìm trong văn bản

Nghị định 89/1998/nđ-cp ngày 07 tháng 11 năm 1998 ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam (sd 2011)

Ngày ký:07-11-1998
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày ký

Thay thế Nghị định số 149/HĐBT ngày 05 tháng 5 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng

Sửa đổi 2 lần bởi:
 • Nghị định 98/2002/nđ-cp ngày 27 tháng 11 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo nghị định số 89/1998/nđ-cp ngày 07/11/1998 của chính phủ (Áp dụng từ sau 15 ngày kể từ ngày ký)
 • Nghị định 09/2011/nđ-cp ngày 25 tháng 01 năm 2011 sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại điều 26 và điều 28 của quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo nghị định số 89/1998/nđ-cp (Áp dụng từ 15-03-2011)

 • Trích yếu
      

  Tạm giữ, tạm giam là những biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự do Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát hoặc Toà án áp dụng nhằm buộc những người có Lệnh tạm giữ hoặc Lệnh tạm giao cách ly khỏi xã hội trong một thời gian nhất định để ngăn chặn hành vi phạm tội, hành vi gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc đảm b[...]

  Mục lục

  Điều 1. Nay ban hành kèm theo Nghị định này "Quy chế về tạm giữ, tạm giam".

  Điều 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 149/HĐBT ngày 05 tháng 5 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

  Điều 3. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan hữu quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

  Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Y tế và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

  QUY CHẾ VỀ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

  CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1.

  Điều 2.

  Điều 3.

  Điều 4.

  Điều 5.

  CHƯƠNG II TỔ CHỨC NHÀ TẠM GIỮ, TRẠI TẠM GIAM

  MỤC A TỔ CHỨC NHÀ TẠM GIỮ

  Điều 6.

  Điều 7.

  Điều 8.

  Điều 9.

  MỤC B TỔ CHỨC TRẠI TẠM GIAM

  Điều 10.

  Điều 11.

  Điều 12.

  Điều 13.

  Điều 14.

  CHƯƠNG III CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

  Điều 15.

  Điều 16.

  Điều 17.

  Điều 18.

  Điều 19.

  Điều 20.

  Điều 21.

  Điều 22.

  Điều 23.

  Điều 24.

  Điều 25.

  CHƯƠNG IV CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

  Điều 26.

  Điều 27.

  Điều 28

  Điều 29.

  Điều 30.

  Điều 31.

  Điều 32.

  Điều 33.

  Điều 34.

  CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 35.

  Điều 36.
  Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
  Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
  Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz