Thông tư số 12/BCA ngày 23 tháng 9 năm 2004 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh tổ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ (hhl)
         Pháp lệnh ngày 20 tháng 8 năm 2004 về tổ chức điều tra hình sự (hhl)
             Thông tư số 12/BCA ngày 23 tháng 9 năm 2004 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh tổ chức điều tra...

Tìm trong văn bản

Thông tư số 12/BCA ngày 23 tháng 9 năm 2004 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự trong Công an nhân dân (sd 2007)

Ngày ký:23-09-2004
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Thông tư này.

Sửa đổi 1 lần bởi:Thông tư số 04/BCA ngày 21 tháng 5 năm 2007 sửa đổi thông tư 12/2004/BCA (Áp dụng từ sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Trích yếu
    

Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn tố tụng hình sự của các cơ quan điều tra và cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Công an nhân dân.

Mục lục

MỤC I. VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN ĐIỀU TRA TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

1.1. Về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Cảnh sát điều tra

1.2. Về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan An ninh điều tra.

MỤC II. VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐIỀU TRA CỦA CÁC CƠ QUAN KHÁC TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

2.1. Nhiệm vụ, quyền hạn điều tra của các cơ quan khác của lực lượng Cảnh sát nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn điều tra của các cơ quan khác của lực lượng An ninh nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

2.3. Về việc xử lý tố giác hoặc tin báo về tội phạm của các cơ quan khác trong Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

MỤC III. VỀ VIỆC BỔ NHIỆM THỦ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA, ĐIỀU TRA VIÊN; VỀ CON DẤU CỦA CƠ QUAN ĐLỀU TRA

3.1. Về bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra và Điều tra viên

3.2. Về con dấu của cơ quan điều tra

MỤC IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều tra tội phạm là một công tác khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải có tổ chức bộ máy được xây dựng hoàn chỉnh, khoa học và hợp lý. Từng Cơ quan điều tra, sau khi được phân công nhiệm vụ, quyền hạn sẽ có điều kiện chuyên sâu vào các biện pháp nghiệp vụ của mình theo loại tội, tăng cường sự phối...
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz