Pháp lệnh ngày 20 tháng 8 năm 2004 về tổ chức điều tra hình sự - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ (hhl)
          Pháp lệnh ngày 20 tháng 8 năm 2004 về tổ chức điều tra hình sự
            Thông tư 28/2014/TT-BCA Quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân
            Thông tư số 12/BCA ngày 23 tháng 9 năm 2004 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh tổ chức điều tra... (sd 2007)

Tìm trong văn bản

Pháp lệnh ngày 20 tháng 8 năm 2004 về tổ chức điều tra hình sự (hhl)

Ngày ký:20-08-2004
Áp dụng từ:01-10-2004

Thay thế Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự ngày 04 tháng 4 năm 1989.

Hướng dẫn:

Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Sửa đổi 2 lần bởi:
 • Pháp lệnh ngày 15 tháng 12 năm 2006 sửa đổi điều 9 Pháp lệnh về điều tra hình sự (Áp dụng từ 01-01-2007)
 • Pháp lệnh ngày 27 tháng 2 năm 2009 sửa đổi Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự (Ngày ký 27/02/2009)
 • Được thay bằng:Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

  Trích yếu
      

  1. Phạm vi điều chỉnh Pháp lệnh này quy định tổ chức bộ máy, thẩm quyền điều tra cụ thể của Cơ quan điều tra (gồm các Cơ quan điều tra thuộc Công an nhân dân, Bộ Quốc Phòng và Viện kiểm sát nhân dân tối cao) và của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân khi các cơ q[...]

  Mục lục

  CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Cơ quan điều tra

  Điều 2. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

  Điều 3. Nhiệm vụ của Cơ quan điều tra

  Điều 4. Nhiệm vụ điều tra của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

  Điều 5. Nguyên tắc hoạt động điều tra

  Điều 6. Trách nhiệm của Viện kiểm sát trong hoạt động điều tra

  Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và công dân trong hoạt động điều tra

  Điều 8. Giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

  CHƯƠNG II TỔ CHỨC VÀ THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA

  MỤC A TỔ CHỨC VÀ THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

  Điều 9. Tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong Công an nhân dân

  Điều 10. Tổ chức của Cơ quan An ninh điều tra trong Công an nhân dân

  Điều 11. Thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong Công an nhân dân

  Điều 12. Thẩm quyền điều tra của Cơ quan An ninh điều tra trong Công an nhân dân

  MỤC B TỔ CHỨC VÀ THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

  Điều 13. Tổ chức của Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân

  Điều 14. Tổ chức của Cơ quan An ninh điều tra trong Quân đội nhân dân

  Điều 15. Thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân

  Điều 16. Thẩm quyền điều tra của Cơ quan An ninh điều tra trong Quân đội nhân dân

  MỤC C TỔ CHỨC VÀ THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

  Điều 17. Tổ chức của Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  Điều 18. Thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  CHƯƠNG III QUYỀN HẠN ĐIỀU TRA CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

  Điều 19. Quyền hạn điều tra của Bộ đội biên phòng

  Điều 20. Quyền hạn điều tra của Hải quan

  Điều 21. Quyền hạn điều tra của Kiểm lâm

  Điều 22. Quyền hạn điều tra của lực lượng Cảnh sát biển

  Điều 23. Quyền hạn điều tra của các cơ quan khác của lực lượng Cảnh sát trong Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

  Điều 24. Quyền hạn điều tra của các cơ quan khác của lực lượng An ninh trong Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

  Điều 25. Quyền hạn điều tra của các cơ quan khác trong Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

  CHƯƠNG IV QUAN HỆ PHÂN CÔNG VÀ PHỐI HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

  Điều 26. Quan hệ giữa các Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

  Điều 27. Uỷ thác điều tra

  Điều 28. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền điều tra

  CHƯƠNG V TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM ĐIỀU TRA VIÊN

  Điều 29. Điều tra viên

  Điều 30. Tiêu chuẩn Điều tra viên

  Điều 31. Hội đồng tuyển chọn Điều tra viên

  Điều 32. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển chọn Điều tra viên

  Điều 33. Những việc Điều tra viên không được làm

  Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh Điều tra viên

  Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra

  CHƯƠNG VI BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA

  Điều 36. Chế độ đối với Điều tra viên

  Điều 37. Kinh phí bảo đảm hoạt động điều tra

  CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 38. Điều khoản thi hành
  Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
  Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
  Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz