BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 8 HỢP TÁC QUỐC TẾ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 8 HỢP TÁC QUỐC TẾ (Điều 340 - Điều 346)
         Luật tương trợ tư pháp năm 2007

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003
Phần 8 HỢP TÁC QUỐC TẾ

Ngày ký:26-11-2003
Được thay bằng:BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Trích yếu
    

Phần 8 Bộ luật tố tụng hình sự qui định các nguyên tắc chung về "hợp tác quốc tế" giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam với các cơ quan tương ứng của nước ngoài trên cơ sở "phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia" hoặc "nguyên tắc có đi có lại" nhưng không trái pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và tập quán quốc tế. Vi[...]

             

Mục lục Phần 8

PHẦN THỨ TÁM HỢP TÁC QUỐC TẾ

CHƯƠNG XXXVI NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Điều 340. Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong hoạt động tố tụng hình sự

Điều 341. Thực hiện tương trợ tư pháp

Điều 342. Từ chối thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp

CHƯƠNG XXXVII DẪN ĐỘ VÀ CHUYỂN GIAO HỒ SƠ, TÀI LIỆU, VẬT CHỨNG CỦA VỤ ÁN

Điều 343. Dẫn độ để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án

Điều 344. Từ chối dẫn độ

Điều 345. Việc chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án

Điều 346. Việc giao nhận, chuyển giao tài liệu, đồ vật, tiền liên quan đến vụ án
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz