BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 6 XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 6 XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ... (Điều 272 - Điều 300)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003
Phần 6 XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Ngày ký:26-11-2003
Được thay bằng:BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

             

Mục lục Phần 6

PHẦN THỨ SÁU XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

CHƯƠNG XXX THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Điều 272. Tính chất của giám đốc thẩm

Điều 273. Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Điều 274. Phát hiện bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

Điều 275. Những người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Điều 276. Tạm đình chỉ thi hành bản án hoặc quyết định bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Điều 277. Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Điều 278. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Điều 279. Thẩm quyền giám đốc thẩm

Điều 280. Những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm

Điều 281. Thành phần Hội đồng giám đốc thẩm

Điều 282. Chuẩn bị phiên tòa và thủ tục phiên tòa giám đốc thẩm

Điều 283. Thời hạn giám đốc thẩm

Điều 284. Phạm vi giám đốc thẩm

Điều 285. Thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm

Điều 286. Hủy bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án

Điều 287. Hủy bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại

Điều 288. Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm và việc giao quyết định giám đốc thẩm

Điều 289. Điều tra lại, xét xử lại vụ án sau khi Hội đồng giám đốc thẩm huỷ bản án hoặc quyết định

CHƯƠNG XXXI THỦ TỤC TÁI THẨM

Điều 290. Tính chất của tái thẩm

Điều 291. Những căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Điều 292. Thông báo và xác minh những tình tiết mới được phát hiện

Điều 293. Những người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Điều 294. Tạm đình chỉ thi hành bản án hoặc quyết định đã bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Điều 295. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Điều 296. Thẩm quyền tái thẩm

Điều 297. Việc tiến hành tái thẩm

Điều 298. Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm

Điều 299. Hiệu lực của quyết định tái thẩm và việc giao quyết định tái thẩm

Điều 300. Điều tra lại hoặc xét xử lại vụ án
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz