BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 5 THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 5 THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA... (Điều 255 - Điều 271)
         Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn thi hành Phần V Bộ luật tố tụng hình... (sd 2010)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003
Phần 5 THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

Ngày ký:26-11-2003
Được thay bằng:BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

             

Mục lục Phần 5

PHẦN THỨ NĂM THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

CHƯƠNG XXV NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Điều 255. Những bản án và quyết định được thi hành

Điều 256. Thủ tục đưa ra thi hành bản án và quyết định của Toà án

Điều 257. Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thi hành bản án và quyết định của Toà án

CHƯƠNG XXVI THI HÀNH HÌNH PHẠT TỬ HÌNH

Điều 258. Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi đưa ra thi hành

Điều 259. Thi hành hình phạt tử hình

CHƯƠNG XXVII THI HÀNH HÌNH PHẠT TÙ VÀ CÁC HÌNH PHẠT KHÁC

Điều 260. Thi hành hình phạt tù

Điều 261. Hoãn chấp hành hình phạt tù

Điều 262. Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù

Điều 263. Quản lý người được hoãn hoặc được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù

Điều 264. Thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ

Điều 265. Thi hành hình phạt trục xuất

Điều 266. Thi hành hình phạt quản chế hoặc cấm cư trú

Điều 267. Thi hành hình phạt tiền hoặc tịch thu tài sản

CHƯƠNG XXVIII GIẢM THỜI HẠN HOẶC MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

Điều 268. Điều kiện để được giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt

Điều 269. Thủ tục giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt

CHƯƠNG XXIX XÓA ÁN TÍCH

Điều 270. Đương nhiên xóa án tích

Điều 271. Xóa án tích do Toà án quyết định
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz