BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 4 XÉT XỬ PHÚC THẨM - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 4 XÉT XỬ PHÚC THẨM (Điều 230 - Điều 254)
         Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của...

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003
Phần 4 XÉT XỬ PHÚC THẨM

Ngày ký:26-11-2003
Được thay bằng:BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

             

Mục lục Phần 4

PHẦN THỨ TƯ XÉT XỬ PHÚC THẨM

CHƯƠNG XXIII TÍNH CHẤT CỦA XÉT XỬ PHÚC THẨM VÀ QUYỀN KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ

Điều 230. Tính chất của xét xử phúc thẩm

Điều 231. Những người có quyền kháng cáo

Điều 232. Kháng nghị của Viện kiểm sát

Điều 233. Thủ tục kháng cáo và kháng nghị

Điều 234. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị

Điều 235. Kháng cáo quá hạn

Điều 236. Thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị

Điều 237. Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị

Điều 238. Bổ sung, thay đổi, rút kháng cáo, kháng nghị

Điều 239. Kháng cáo, kháng nghị những quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm

Điều 240. Hiệu lực của bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án không có kháng cáo, kháng nghị

CHƯƠNG XXIV THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM

Điều 241. Phạm vi xét xử phúc thẩm

Điều 242. Thời hạn xét xử phúc thẩm

Điều 243. Việc Tòa án cấp phúc thẩm áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn

Điều 244. Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm

Điều 245. Những người tham gia phiên tòa phúc thẩm

Điều 246. Bổ sung, xem xét chứng cứ tại Tòa án cấp phúc thẩm

Điều 247. Thủ tục phiên toà phúc thẩm

Điều 248. Bản án phúc thẩm và thẩm quyền của Toà án cấp phúc thẩm

Điều 249. Sửa bản án sơ thẩm

Điều 250. Hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại hoặc xét xử lại

Điều 251. Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án

Điều 252. Điều tra lại hoặc xét xử lại vụ án hình sự

Điều 253. Phúc thẩm những quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm

Điều 254. Việc giao bản án và quyết định phúc thẩm
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz