Nghị định 08CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 về đăng ký giao dịch bảo đảm - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "Giao dịch bảo đảm"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
   Giao dịch bảo đảm
       Nghị định 08CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 về đăng ký giao dịch bảo đảm

Tìm trong văn bản

Nghị định 08CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 về đăng ký giao dịch bảo đảm (hhl)

Ngày ký:10-03-2000
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày ký

Bãi bỏ các qui định trái

Hướng dẫn:

Bộ Tư pháp và các Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Được thay bằng:Nghị định 83/CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 về đăng ký giao dịch bảo đảm

Trích yếu
    

1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1) Nghị định này quy định về việc đăng ký các giao dịch bảo đẩm gồm cầm cố, thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản và về cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm trừ trường hợp luật, pháp lệnh hoặc nghị định có quy định khác (Điều 1). 2. Các giao dịch bảo đảm phải đăng ký Việc cầm cố và thế chấp tài sản phải đăng ký khi: a) Tài sản cầ[...]

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Điều 2. Đối tượng đăng ký

Điều 3. Nguyên tắc đăng ký giao dịch bảo đảm

Điều 4. Lệ phí

CHƯƠNG II QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, CƠ QUAN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong việc quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam trong việc quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm

Điều 8. Cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Điều 10. Người yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, gửi đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm

Điều 11. Nội dung đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm

Điều 12. Trách nhiệm của người yêu cầu đăng ký

Điều 13. Hiệu lực của việc đăng ký

Điều 14. Nhận đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm

Điều 15. Cấp giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm

Điều 16. Hệ thống dữ liệu quốc gia các giao dịch bảo đảm

Điều 17. Sổ đăng ký giao dịch bảo đảm

Điều 18. Nội dung giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm

Điều 19. Thay đổi nội dung đã đăng ký

Điều 20. Sửa chữa sai sót

Điều 21. Thời điểm đăng ký

Điều 22. Giá trị pháp lý của việc đăng ký giao dịch bảo đảm

Điều 23. Xoá đăng ký

Điều 24. Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

Điều 25. Thẩm quyền cung cấp thông tin của các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Chuyển đổi việc đăng ký lại các giao dịch bảo đảm

Điều 27. Hiệu lực của Nghị định

Điều 28. Thi hành Nghị định
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz