Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HỆ THỐNG LUẬT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TỔ CHỨC QUYỀN LỰC
   HỆ THỐNG LUẬT
       Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008
         Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp...
         Pháp lệnh 01/2012/UBTVQH13 ngày 22 tháng 03 năm 2012 hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
         Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 ngày 22 tháng 03 năm 2012 pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
         Thông tư 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm...
         Thông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
         Nghị định 100/CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 về công báo
         Nghị định 63/CP/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính (sd 2013)
         Nghị định 40CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp...
         Nghị định 24CP ngày 5 tháng 3 năm 2009 hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản qui phạm... (sd 2013)

Tìm trong văn bản

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 (hhl)

Ngày ký:03-06-2008
Áp dụng từ:01-01-2009

Thay thế Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996.

Được thay bằng:Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Trích yếu
    

1. Khái niệm Văn bản qui phạm pháp luật

"Văn bản quy phạm pháp luật" là văn bản đảm bảo đồng thời ba điều kiện sau đây

- Điều kiện về nội dung: văn bản phải chứa đựng các quy tắc xử xự chung do Nhà nước hoặc cơ quan nhân danh Nhà nước đặt ra và yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân phải tuân thủ. Các qui tắc xử xự này được gọi là các quy phạ[...]

Mục lục

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Điều 4. Tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Điều 5. Ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản quy phạm pháp luật

Điều 6. Dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài

Điều 7. Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật

Điều 8. Văn bản quy định chi tiết

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Điều 10. Gửi, lưu trữ văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

CHƯƠNG II: NỘI DUNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 11. Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội

Điều 12. Pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Điều 13. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước

Điều 14. Nghị định của Chính phủ

Điều 15. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Điều 16. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Điều 17. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Điều 18. Thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Điều 19. Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Điều 20. Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch

Điều 21. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

CHƯƠNG III XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI, UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

MỤC 1: LẬP CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH

Điều 22. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Điều 23. Đề nghị, kiến nghị về luật, pháp lệnh

Điều 24. Thời hạn gửi đề nghị, kiến nghị về luật, pháp lệnh

Điều 25. Thẩm tra đề nghị, kiến nghị về luật, pháp lệnh

Điều 26. Lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Điều 27. Trình tự xem xét, thông qua dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Điều 28. Triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Điều 29. Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

MỤC 2: SOẠN THẢO LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Điều 30. Thành lập Ban soạn thảo và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo

Điều 31. Thành phần Ban soạn thảo

Điều 32. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo, Trưởng ban soạn thảo

Điều 33. Nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo

Điều 34. Nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết

Điều 35. Lấy ý kiến đối với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết

Điều 36. Thẩm định dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do Chính phủ trình

Điều 37. Hồ sơ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Chính phủ

Điều 38. Chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trước khi trình Chính phủ

Điều 39. Chính phủ thảo luận, xem xét quyết định việc trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết

Điều 40. Chính phủ tham gia ý kiến đối với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết không do Chính phủ trình

MỤC 3: THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Điều 41. Thẩm tra của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội

Điều 42. Hồ sơ và thời hạn gửi hồ sơ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết để thẩm tra

Điều 43. Nội dung thẩm tra

Điều 44. Phương thức thẩm tra

Điều 45. Báo cáo thẩm tra

Điều 46. Trách nhiệm của Ủy ban pháp luật trong việc thẩm tra để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật

Điều 47. Trách nhiệm của Ủy ban về các vấn đề xã hội trong việc thẩm tra việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết

MỤC 4: UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

Điều 48. Thời hạn Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội

Điều 49. Trình tự Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội

Điều 50. Việc tiếp thu và chỉnh lý dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội theo ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

MỤC 5: THẢO LUẬN, TIẾP THU, CHỈNH LÝ VÀ THÔNG QUA DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Điều 51. Xem xét, thông qua dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết

Điều 52. Trình tự xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết tại một kỳ họp của Quốc hội

Điều 53. Trình tự xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết tại hai kỳ họp của Quốc hội

Điều 54. Trình tự xem xét, thông qua dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Điều 55. Hồ sơ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua

Điều 56. Ngày thông qua luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

MỤC 6: CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI, UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Điều 57. Công bố luật, pháp lệnh, nghị quyết

CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

Điều 58. Xây dựng, ban hành lệnh, quyết định của Chủ tịch nước

CHƯƠNG V: XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ

Điều 59. Lập chương trình xây dựng nghị định

Điều 60. Ban soạn thảo nghị định

Điều 61. Nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo

Điều 62. Lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định

Điều 63. Thẩm định dự thảo nghị định

Điều 64. Hồ sơ dự thảo nghị định trình Chính phủ

Điều 65. Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị định trước khi trình Chính phủ

Điều 66. Trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị định

Điều 67. Xây dựng, ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Điều 68. Xây dựng, ban hành thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

CHƯƠNG VI: XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Điều 69. Xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Điều 70. Xây dựng, ban hành thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao

Điều 71. Xây dựng, ban hành thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Điều 72. Xây dựng, ban hành quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước

CHƯƠNG VII: XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN TỊCH

Điều 73. Xây dựng, ban hành nghị quyết liên tịch

Điều 74. Xây dựng, ban hành thông tư liên tịch

CHƯƠNG VIII: XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÚT GỌN

Điều 75. Các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn

Điều 76. Hồ sơ trình dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn

Điều 77. Việc xem xét, thông qua dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn

CHƯƠNG IX: HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG, CÔNG KHAI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 78. Thời điểm có hiệu lực và việc đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật

Điều 79. Hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật

Điều 80. Ngưng hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật

Điều 81. Những trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Điều 82. Hiệu lực về không gian và đối tượng áp dụng

Điều 83. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

Điều 84. Đăng tải và đưa tin văn bản quy phạm pháp luật

CHƯƠNG X: GIẢI THÍCH LUẬT, PHÁP LỆNH

Điều 85. Thẩm quyền giải thích luật, pháp lệnh

Điều 86. Xây dựng, ban hành dự thảo nghị quyết giải thích luật, pháp lệnh

CHƯƠNG XI: GIÁM SÁT, KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM

Điều 87. Giám sát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Điều 88. Nội dung giám sát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Điều 89. Giám sát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật

Điều 90. Chính phủ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật

Điều 91. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật

Điều 92. Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Điều 93. Rà soát, hệ thống hóa, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

CHƯƠNG XII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 94. Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Điều 95. Hiệu lực thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz