Nghị định 58 CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 hướng dẫn một số điều của Luật - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THI HÀNH ÁN DÂN SỰ "      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
      Luật về thi hành án dân sự năm 2008 (sd 2014)
          Nghị định 58 CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 hướng dẫn một số điều của Luật thi hành án...
            Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN Hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại...
            Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN Hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải...
            Thông tư 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý...
            Thông tư liên tịch 14/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26 tháng 7 năm 2010 hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục... (hhl)
            Thông tư liên tịch 04/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 Hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách...

Tìm trong văn bản

Nghị định 58 CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 hướng dẫn một số điều của Luật thi hành án dân sự (hhl)

Ngày ký:13-07-2009
Áp dụng từ:24-08-2009
Hướng dẫn:

Bộ tư pháp

Sửa đổi 1 lần bởi:Nghị định số 125/2013/nđ-cp ngày 14 tháng 10 năm 2013 sửa đổi bổ sung nghị định số 58/2009/nđ-cp (Áp dụng từ 01-12-2013)
Được thay bằng:Nghị định Số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Trích yếu
    

Nghị định này quy định chi tiết các Điều 46, 60, 65, 73, 85, 86, 98 Luật Thi hành án dân sự và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự (Điều 1).

Hiệu lực theo thời gian (Điều 35)

Trường hợp bản án, quyết định được tuyên [...]

Mục lục

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Thời hiệu yêu cầu thi hành án

Điều 3. Thỏa thuận thi hành án

CHƯƠNG II: THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Điều 4. Nhận đơn yêu cầu thi hành án

Điều 5. Ra quyết định thi hành án

Điều 6. Xác minh điều kiện thi hành án

Điều 7. Thông báo về thi hành án

Điều 8. Áp dụng biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án

Điều 8a. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án

Điều 8b. Thực hiện ủy thác thi hành án

Điều 8c. Việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án

Điều 9. Tạm giữ giấy tờ, tài sản để thi hành án

Điều 10. Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

Điều 11. Phong tỏa tiền trong tài khoản

Điều 12. Khấu trừ tiền trong tài khoản

Điều 13. Thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án

Điều 14. Thu tiền, tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ

Điều 15. Xác định giá đối với tài sản kê biên

Điều 15a. Định giá tài sản đã kê biên

Điều 15b. Bảo đảm quyền ưu tiên mua tài sản thuộc sở hữu chung

Điều 16a. Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

Điều 16. Định giá quyền sở hữu trí tuệ

Điều 17. Bán đấu giá quyền sở hữu trí tuệ

Điều 17a. Xử lý tài sản thi hành án không có người tham gia đấu giá, trả giá

Điều 18. Xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước

Điều 19. Tiêu hủy vật chứng, tài sản

Điều 20. Áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án trong trường hợp ủy thác thi hành nghĩa vụ liên đới

Điều 21. Thi hành bản án, quyết định buộc nhận người lao động trở lại làm việc

Điều 22. Thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Điều 23. Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm

Điều 24. Xác nhận kết quả thi hành án

Điều 24a. Thứ tự thanh toán tiền thi hành án

Điều 24b. Bảo đảm quyền lợi của người mua được tài sản đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án

Điều 25. Giải quyết khiếu nại về thi hành án

CHƯƠNG III: MIỄN, GIẢM THI HÀNH ÁN VÀ BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH ĐỂ THI HÀNH ÁN

Điều 26. Miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Điều 27. Đối tượng được bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thực hiện nghĩa vụ thi hành án

Điều 28. Điều kiện được bảo đảm tài chính để thi hành án

Điều 29. Thẩm quyền quyết định bảo đảm tài chính để thi hành án

Điều 30. Thủ tục bảo đảm tài chính để thi hành án

CHƯƠNG IV: CHI PHÍ, PHÍ THI HÀNH ÁN

Điều 31. Chi phí cưỡng chế thi hành án

Điều 32. Miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

Điều 33. Mức phí, thủ tục thu nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

Điều 34. Những trường hợp không phải chịu phí thi hành án

Điều 34a. Tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án dân sự

Điều 34b. Chỉ đạo thi hành vụ việc thi hành án lớn, phức tạp

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 35. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp

Điều 36. Trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz