Thông tư 04/BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 hướng dẫn nghị định 12 CP năm 2006 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   XUẤT - NHẬP KHẨU
      Nghị định số 12/CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hoạt động... (hhl)
          Thông tư 04/BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 hướng dẫn nghị định 12 CP năm 2006

Tìm trong văn bản

Thông tư 04/BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 hướng dẫn nghị định 12 CP năm 2006 (sd 2011)

Ngày ký:06-04-2006
Áp dụng từ:01-05-2006

Bãi bỏ Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 4 năm 2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005.

Bãi bỏ Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về ban hành Quy chế kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu và Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất và Quyết định số 2504/2005/QĐ-BTM ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng hoá cấm nhập khẩu và tạm ngừng nhập khẩu.

Bãi bỏ những quy định trước đây trái với những quy định trong Thông tư này.

Sửa đổi 1 lần bởi:Thông tư 10/BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu (Áp dụng từ 15-05-2011)

Trích yếu
    

Hướng dẫn dẫn một số nội dung cụ thể để thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP. Các loại giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá được cấp trước khi Nghị định 12/2006/NĐ-CP và Thông tư này có hiệu lực, thực hiện theo thời hạn hiệu lực ghi trong giấy phép hoặc gia hạn của giấy phép đó của cơ quan có thẩm quyền (Mục VIII điểm 1)

Mục lục

MỤC I. QUYỀN KINH DOANH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Điểm 1. Thương nhân không có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân) bao gồm:

Điểm 2. Trong khi chờ Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành hữu quan quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư, Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp, Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và thương nhân có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái...

MỤC II. HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU

Điểm 1. Hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thực hiện theo công bố của các Bộ, ngành hữu quan hướng dẫn thực hiện Phụ lục số 01 về Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP.

Điểm 2. Bộ Thương mại công bố danh mục và ghi mã số HS hàng tiêu dùng và thiết bị y tế đã qua sử dụng cấm nhập khẩu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.

MỤC III. HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

A. HÀNG XUẤT KHẨU

Hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ (nếu có) thực hiện theo Thông tư liên tịch Bộ Thương mại - Công nghiệp.

B. HÀNG NHẬP KHẨU

Điểm 1. Hàng cần kiểm soát xuất khẩu theo quy định của điều ước quốc tế, hiệp định mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia

Điểm 2. Xe hai bánh, ba bánh gắn máy có dung tích động cơ từ 175 cm3 trở lên

Điểm 3. Súng đạn thể thao

Điểm 4. Giấy phép nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan

MỤC IV. HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO QUY ĐỊNH RIÊNG

Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 12/2006/NĐ-CP Bộ Thương mại hướng dẫn cụ thể một số điểm như sau:

Điểm 1. Nhập khẩu xăng, dầu nhiên liệu

Điểm 2. Nhập khẩu ô tô các loại đã qua sử dụng

Điểm 3. Nhập khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ có nguồn gốc từ Campuchia

Điểm 4. Xuất khẩu phân bón và xăng, dầu nhiên liệu nhập khẩu chủ yếu do nhà nước bảo đảm cân đối ngoại tệ để nhập khẩu

Điểm 5. Nhập khẩu thuốc lá điếu và xì gà

MỤC V. TẠM NHẬP TÁI XUẤT, TẠM XUẤT TÁI NHẬP, CHUYỂN KHẨU HÀNG HÓA

Thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị định 12/2006/NĐ-CP, Bộ Thương mại hướng dẫn cụ thể một số điểm sau:

Điểm 1. Thương nhân có nhu cầu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu các loại hàng phải có giấy phép của Bộ Thương mại gửi văn bản đề nghị về Bộ Thương mại theo mẫu (Phụ lục số 04), báo cáo tình hình thực hiện tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu theo mẫu (Phụ lục số 05)...

Điểm 2. Hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu được làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu nơi có cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành. Riêng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu những mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu chỉ được...

Điểm 3. Tạm nhập tái xuất xăng dầu thực hiện theo Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Điểm 4. Tạm nhập tái xuất các chất suy giảm tầng ô-dôn thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11 ngày 7 năm 2005 của Bộ Thương mại - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal...

Điểm 5. Hàng tạm nhập, tái xuất nếu tiêu thụ tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu và thực hiện nghĩa vụ thuế theo luật định.

MỤC VI. GIA CÔNG HÀNG HÓA CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Thực hiện theo quy định tại Chương VI Nghị định 12/2006/NĐ-CP, Bộ Thương mại hướng dẫn cụ thể như sau:

Điểm 1. Đối với hàng hoá nhập khẩu theo giấy phép khảo nghiệm và hàng hoá nhập khẩu theo hình thức chỉ định thương nhân nhập khẩu của các Bộ quản lý chuyên ngành quy định tại Phụ lục số 03 của Nghị định số 12/2006/NĐ-CP, không được thực hiện gia công xuất khẩu cho nước ngoài. Riêng việc gia công những mặt hàng theo...

Điểm 2. Đối với hàng hoá thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện của các Bộ quản lý chuyên ngành chỉ các thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định chuyên ngành về sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó mới được gia công xuất khẩu cho nước ngoài.

Điểm 3. Đối với việc gia công hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có hạn ngạch thực hiện theo hướng dẫn của liên Bộ Thương mại - Công nghiệp.

MỤC VII. QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

Thực hiện theo quy định tại Chương VII Nghị định 12/2006/NĐ-CP, Bộ Thương mại hướng dẫn cụ thể một số điểm sau:

Điểm 1. Danh mục hàng hóa có độ nguy hiểm cao quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo Quyết định riêng của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Điểm 2. Hàng hóa quá cảnh của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia thực hiện theo:

MỤC VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điểm 1. Các loại giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá được cấp trước khi Nghị định 12/2006/NĐ-CP và Thông tư này có hiệu lực, thực hiện theo thời hạn hiệu lực ghi trong giấy phép hoặc gia hạn của giấy phép đó của cơ quan có thẩm quyền.

Điểm 2. Bãi bỏ Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 4 năm 2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005.

Điểm 3. Bãi bỏ Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về ban hành Quy chế kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu và Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất và Quyết định số 2504/2005/QĐ-BTM ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh...

Điểm 4. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với những quy định trong Thông tư này.

Điểm 5. Thông tư này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2006.

GHI CHÚ:

Các biễu mẫu, mẫu giấy tờ, hướng dẫn ở đây được sưu tập từ nhiều nguồn có xuất xứ khác nhau và không xác định được văn bản luật ban hành.


Phụ lục 1: DANH MỤC HÀNG TIÊU DÙNG VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU

Phụ lục 2: ĐƠN ĐĂNG KÝ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN (từ 15 tháng 5 năm 2011 thay bằng phụ lục kèm theo thông tư 10/2011/BCT)

Phụ lục 3: Báo cáo nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

Phụ lục 4: Xin tạm nhập tái xuất/ tạm xuất tái nhập/ chuyển khẩu (từ 15 tháng 5 năm 2011 thay bằng phụ lục kèm theo thông tư 10/2011/BCT)

Phụ lục 5: Báo cáo tình hình tạm nhập tái xuất/ tạm xuất tái nhập/ chuyển khẩu (từ 15 tháng 5 năm 2011 thay bằng phụ lục kèm theo thông tư 10/2011/BCT)

Phụ lục I: ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU SÚNG, ĐẠN THỂ THAO (Thông tư số 10/2011/TT-BCT)

Phụ lục III-IV: ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU/TẠM NHẬP TÁI XUẤT GỖ NGUYÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC TỪ CAMPUCHIA

Phụ lục VII - VIII ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TẠM NHẬP TÁI XUẤT TINH DẦU XÁ XỊ, BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Phụ lục IX ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU XE MÔ TÔ PHÂN KHỐI LỚN
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz