Thông tư 43/2006/TTLT-BTC-BTP phí thi hành án. - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THI HÀNH ÁN DÂN SỰ "      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
      Pháp lệnh 13/2004/PL-UBTVQH11 thi hành án dân sự. (hhl)
         Nghị định 173/2004/NĐ-CP cưỡng chế thi hành án dân sự.
             Thông tư 43/2006/TTLT-BTC-BTP phí thi hành án.

Tìm trong văn bản

Thông tư 43/2006/TTLT-BTC-BTP phí thi hành án.

Ngày ký:19-05-2006
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Hướng dẫn:

Bộ tư pháp va Bộ tài chính


Trích yếu
    

1. Người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án phải nộp phí thi hành án đối với khoản thi hành án có giá ngạch tính trên giá trị tài sản hoặc số tiền mà người đó thực nhận theo hướng dẫn tại Thông tư này. 2. Không thu phí thi hành án đối với trường hợp thi hành các khoản sau đây: a) Tiền cấp dưỡng; b) Tiền bồi thường thiệt hại tính mạng, sức [...]

Mục lục

MỤC I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điểm 1. Người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án phải nộp phí thi hành án đối với khoản thi hành án có giá ngạch tính trên giá trị tài sản hoặc số tiền mà người đó thực nhận theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Điểm 2. Không thu phí thi hành án đối với trường hợp thi hành các khoản sau đây:

MỤC II. MỨC THU, VIỆC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Điểm 1. Mức thu

Điểm 2. Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

MỤC III. MIỄN, GIẢM PHÍ THI HÀNH ÁN

Người được thi hành án được miễn, giảm phí thi hành án như sau:

Điểm 1. Giảm 50% phí thi hành án đối với người được thi hành án là người có khó khăn về kinh tế. Người có khó khăn về kinh tế được giảm phí thi hành án là người thuộc chuẩn nghèo theo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho...

Điểm 2. Miễn phí thi hành án đối với người được thi hành án là người thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh “Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp...

Điểm 3. Miễn phí thi hành án đối với người được thi hành án là người thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài.

Điểm 4. Để được miễn, giảm phí thi hành án, đương sự phải làm đơn đề nghị được miễn hoặc giảm phí thi hành án theo mẫu 1 ban hành kèm theo Thông tư này (kèm theo các tài liệu có liên quan nếu có) có xác nhận của một trong những cơ quan, đơn vị là Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn,...

Điểm 5. Trường hợp người làm đơn không được miễn hoặc giảm phí thi hành án thì cơ quan thu phí phải có thông báo cho đương sự biết và nêu rõ lý do về việc không được miễn hoặc giảm phí thi hành án. Thời gian xem xét việc miễn hoặc giảm phí thi hành án không quá 15...

MỤC IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểm 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các vấn đề khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí, quyết toán phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài...

Điểm 2. Đối với các trường hợp đã tạm thu trước đây với mức thu cao hơn mức thu quy định tại Thông tư này thì thực hiện thu, nộp phí theo mức thu quy định tại Thông tư này.

Điểm 3. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về phí thi hành án được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz