Thông tư 07/2007/TT-BTP thông báo kê biên tài sản thi hành án. - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THI HÀNH ÁN DÂN SỰ "      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
      Pháp lệnh 13/2004/PL-UBTVQH11 thi hành án dân sự. (hhl)
         Nghị định 173/2004/NĐ-CP cưỡng chế thi hành án dân sự.
             Thông tư 07/2007/TT-BTP thông báo kê biên tài sản thi hành án.

Tìm trong văn bản

Thông tư 07/2007/TT-BTP thông báo kê biên tài sản thi hành án.

Ngày ký:09-10-2007
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Hướng dẫn:

Bộ tư pháp


Trích yếu
    

Thông tư này hướng dẫn về các nội dung sau đây: 1.1. Việc xác minh về tài sản dự định kê biên và thông báo về kê biên tài sản của Chấp hành viên Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện, Chấp hành viên Cơ quan thi hành án quân khu và tương đương tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ[...]

Mục lục

MỤC I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điểm 1. Phạm vi điều chỉnh

Điểm 2. Các trường hợp thông báo về việc kê biên tài sản cho Trung tâm Đăng ký

Điểm 3. Người có trách nhiệm thông báo về việc kê biên tài sản

Điểm 4. Phạm vi, thẩm quyền của các Trung tâm Đăng ký

Điểm 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Đăng ký trong việc giải quyết Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản và cung cấp thông tin

Điểm 6. Trách nhiệm của Đăng ký viên

Điểm 7. Giá trị pháp lý của thông báo về việc kê biên tài sản

Điểm 8. Thời hạn thực hiện thông báo về việc kê biên tài sản

Điểm 9. Thời điểm có hiệu lực của thông báo về kê biên tài sản

Điểm 10. Thời hạn có hiệu lực của thông báo về việc kê biên tài sản

Điểm 11. Hướng dẫn kê khai tên, số giấy tờ xác định tư cách pháp lý của người phải thi hành án

Điểm 12. Phương thức thực hiện thông báo về việc kê biên tài sản và yêu cầu cung cấp thông tin của Chấp hành viên

Điểm 13. Các trường hợp từ chối của Trung tâm Đăng ký

Điểm 14. Thời hạn giải quyết thông báo về việc kê biên tài sản và cung cấp thông tin

Điểm 15. Lệ phí thông báo về việc kê biên tài sản và phí cung cấp thông tin

MỤC II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN

Điểm 1. Chấp hành viên nộp Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản theo một trong các phương thức nêu tại khoản 12 Mục I của Thông tư này.

Điểm 2. Sau khi nhận Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản, Đăng ký viên kiểm tra và ghi thời điểm nhận thông báo (giờ, phút, ngày, tháng, năm), nếu văn bản đó không thuộc một trong các trường hợp từ chối quy định tại điểm 13.1 khoản 13 Mục I của Thông tư này.

Điểm 3. Đăng ký viên phải kịp thời nhập các nội dung kê khai trong Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản vào Hệ thống dữ liệu. Trong thời hạn quy định tại khoản 14 Mục I của Thông tư này, Trung tâm Đăng ký chứng nhận vào bản sao của Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản và...

Điểm 4. Nếu Trung tâm Đăng ký phát hiện có giao dịch, hợp đồng được đăng ký theo tên của người phải thi hành án trong thời gian từ khi Chấp hành viên xác minh về tài sản dự định kê biên đến khi Trung tâm Đăng ký nhận được Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thì Trung tâm Đăng ký...

MỤC III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐÃ THÔNG BÁO VỀ KÊ BIÊN TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

Điểm 1. Trong thời hạn còn hiệu lực của việc thông báo về kê biên tài sản, Chấp hành viên gửi Văn bản yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo về kê biên tài sản thi hành án khi có một trong các căn cứ sau đây:

Điểm 2. Việc gửi Văn bản yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo về kê biên tài sản thi hành án được thực hiện theo một trong các phương thức quy định tại khoản 12 Mục I của Thông tư này.

Điểm 3. Sau khi nhận Văn bản yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo về kê biên tài sản thi hành án, Đăng ký viên thực hiện các công việc nêu tại khoản 2 và khoản 3 Mục II của Thông tư này.

MỤC IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIA HẠN THỜI HẠN CÓ HIỆU LỰC CỦA VIỆC THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

Điểm 1. Chấp hành viên phải gửi Văn bản yêu cầu gia hạn thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án cho Trung tâm Đăng ký trước ngày chấm dứt thời hạn có hiệu lực của thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án, nếu đến thời điểm đó mà tài sản kê biên chưa được xử lý hoặc...

Điểm 2. Việc gửi Văn bản yêu cầu gia hạn thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án được thực hiện theo một trong các phương thức nêu tại khoản 12 Mục I của Thông tư này.

Điểm 3. Sau khi nhận Văn bản yêu cầu gia hạn thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án, Đăng ký viên thực hiện các công việc nêu tại khoản 2 và khoản 3 Mục II của Thông tư này.

MỤC V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SỬA CHỮA SAI SÓT

Điểm 1. Trong trường hợp Chấp hành viên phát hiện có sai sót trong thông báo về việc kê biên tài sản thì gửi Văn bản yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung thông báo về kê biên tài sản thi hành án theo một trong các phương thức nêu tại khoản 12 Mục I của Thông tư này.

Điểm 2. Sau khi nhận Văn bản yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung thông báo về kê biên tài sản thi hành án, Đăng ký viên thực hiện các công việc nêu tại khoản 2 và khoản 3 Mục II của Thông tư này.

Điểm 3. Trường hợp phát hiện có sai sót trong Hệ thống dữ liệu do lỗi của Đăng ký viên thì Đăng ký viên phải kịp thời báo cáo Giám đốc Trung tâm Đăng ký xem xét, quyết định việc chỉnh lý thông tin và gửi văn bản thông báo về việc chỉnh lý thông tin đó cho Chấp hành viên.

MỤC VI. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÓA THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN

Điểm 1. Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ ngày giải tỏa việc kê biên tài sản hoặc hoàn tất việc xử lý tài sản kê biên, Chấp hành viên phải gửi Văn bản yêu cầu xoá thông báo về kê biên tài sản thi hành án theo một trong các phương thức quy định tại khoản 12 Mục I của...

Điểm 2. Sau khi nhận Văn bản yêu cầu xoá thông báo về kê biên tài sản thi hành án, Đăng ký viên thực hiện các công việc nêu tại khoản 2 và khoản 3 Mục II của Thông tư này.

Điểm 3. Khi chấm dứt thời hạn có hiệu lực của thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án mà Trung tâm Đăng ký không nhận được Văn bản yêu cầu xoá thông báo về kê biên tài sản thi hành án hoặc Văn bản yêu cầu gia hạn thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án thì Trung...

MỤC VII. CUNG CẤP THÔNG TIN

Điểm 1. Cung cấp thông tin về tài sản dự định kê biên theo yêu cầu của Chấp hành viên khi xác minh điều kiện thi hành án

Điểm 2. Cung cấp thông tin về tài sản kê biên cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu

MỤC VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểm 1. Thông tư này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điểm 2. Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu thông báo về việc kê biên tài sản và cung cấp thông tin.

Điểm 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cá nhân, tổ chức phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết.
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz