Thông tư 22/2014/tt-btc ngày 14 tháng 2 năm 2014 quy định thủ tục hải quan điện tử - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   XUẤT - NHẬP KHẨU
      Luật về Hải Quan 2001 (hhl)
         Thủ tục hải quan
            Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan...
                Thông tư 22/2014/tt-btc ngày 14 tháng 2 năm 2014 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng...

Tìm trong văn bản

Thông tư 22/2014/tt-btc ngày 14 tháng 2 năm 2014 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

Ngày ký:14-02-2014
Áp dụng từ:01-04-2014

Trích yếu
    

Thủ tục hải quan điện tử được áp dụng đối với:

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa;

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài;

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu;

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp c[...]

Mục lục

CHƯƠNG I HƯỚNG DẪN CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

Điều 4. Người khai hải quan điện tử

Điều 5. Sử dụng chữ ký số trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Điều 6. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

Điều 7. Thời hạn khai hải quan điện tử

CHƯƠNG II THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Điều 8. Hồ sơ hải quan điện tử

Điều 9. Đăng ký trước thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Điều 10. Khai hải quan

Điều 11. Sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan

Điều 12. Hủy tờ khai hải quan

Điều 13. Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan

Điều 14. Kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan

Điều 15. Đưa hàng về bảo quản

Điều 16. Giải phóng hàng

Điều 17. Thông quan hàng hóa

Điều 18. Tỷ giá tính thuế

Điều 19. Bảo lãnh số tiền thuế phải nộp

Điều 20. Thu nộp thuế để thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Điều 21. Kiểm tra giấy phép điện tử

CHƯƠNG III THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

Điều 22. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài

Điều 23. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

Điều 24. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất

Điều 25. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư

Điều 26. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất

Điều 27. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Điều 28. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại hoặc đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả

Điều 29. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan

Điều 30. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

CHƯƠNG IV GIÁM SÁT HẢI QUAN VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CHỊU SỰ GIÁM SÁT HẢI QUAN

Điều 31. Giám sát hải quan

Điều 32. Cơ sở xác định hàng đã xuất khẩu

Điều 33. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

CHƯƠNG V TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 34. Hiệu lực thi hành

Điều 35. Trách nhiệm thực hiện
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz