Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06 tháng - Phần VI KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN, THANH TRA THUẾ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   XUẤT - NHẬP KHẨU
      Luật về Hải Quan 2001 (hhl)
         Thủ tục hải quan
            Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám... (hhl)
               Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2010 Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát... (hhl)
                  Phần VI KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN, THANH TRA THUẾ (Điều 139 - Điều 164)

Tìm trong văn bản

Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2010 Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Phần VI KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN, THANH TRA THUẾ

Ngày ký:06-12-2010
Áp dụng từ:20-01-2011

Thay thế Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 và các công văn hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính trái với Thông tư này.

Được thay bằng:Thông tư 128/2013/tt-btc ngày 10 tháng 9 năm 2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Mục lục Phần VI

PHẦN VI KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN, THANH TRA THUẾ

CHƯƠNG I HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN, THANH TRA THUẾ

Điều 139. Nguyên tắc kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế

Điều 140. Mục đích của kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế

Điều 141. Phạm vi kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế

Điều 142. Đối tượng chịu kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế

Điều 143. Đối tượng kiểm tra của kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế

Điều 144. Nội dung kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế

Điều 145. Giải trình trong kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế

Điều 146. Xác minh trong kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế

Điều 147. Phân công thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, thanh tra thuế

Điều 148. Quyền hạn của trưởng đoàn kiểm tra, thanh tra

CHƯƠNG II HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

MỤC 1 KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

Điều 149. Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan

Điều 150. Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp

MỤC 2 HƯỚNG DẪN CỤ THỂ VỀ THANH TRA THUẾ

Điều 151. Các trường hợp thanh tra thuế

Điều 152. Thẩm quyền quyết định thanh tra thuế

Điều 153. Thu thập thông tin liên quan đến đối tượng thanh tra

Điều 154. Lập báo cáo, kế hoạch thanh tra

Điều 155. Đoàn thanh tra

Điều 156. Thời hạn thanh tra

Điều 157. Quyết định thanh tra

Điều 158. Thực hiện thanh tra

Điều 159. Biên bản thanh tra

Điều 160. Báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra

Điều 161. Kết luận thanh tra

Điều 162. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra thuế

MỤC 3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾT LUẬN KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN, THANH TRA THUẾ

Điều 163. Những công việc phải thực hiện sau khi có kết luận kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế

Điều 164. Phân công thực hiện
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz