Thông tư 128/2013/tt-btc ngày 10 tháng - Phần VI KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN, THANH TRA THUẾ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   XUẤT - NHẬP KHẨU
      Luật về Hải Quan 2001 (hhl)
         Thủ tục hải quan
            Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám... (hhl)
               Thông tư 128/2013/tt-btc ngày 10 tháng 9 năm 2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát...
                  Phần VI KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN, THANH TRA THUẾ (Điều 139 - Điều 166)

Tìm trong văn bản

Thông tư 128/2013/tt-btc ngày 10 tháng 9 năm 2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Phần VI KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN, THANH TRA THUẾ

Ngày ký:10-09-2013
Áp dụng từ:01-11-2013

Bãi bỏ

- Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010;

- Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010

- Thông tư số 106/2005/TT-BTC ngày 05/12/2005

- Thông tư số 128/2010/TT-BTC ngày 26/08/2010

- Thông tư số 01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012;

- Các nội dung hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.

Bãi bỏ một phần các văn bản sau đây

- Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 : Mục 2 Chương II, Chương III

- Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012: Điểm c khoản 3 Điều 2 ;

- Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010: Quy định về thời hạn nộp thuế tại khoản 2 Điều 4, khoản 1 Điều 11, điểm 1.2.5.4 và điểm 1.2.6 khoản 1 Điều 14;

- Thông tư 32/2009/TT-BTC ngày 19/02/2009: Quy định về thời hạn nộp thuế dầu thô xuất khẩu tại khoản 2 Điều 10 ;

- Thông tư số 155/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011: Điều 12.

- Thông tư 196/2012/TT-BTC về Thủ tục hải quan đối với một số loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này.


Mục lục Phần VI

Phần VI KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN, THANH TRA THUẾ

CHƯƠNG I KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

Điều 139. Đối tượng kiểm tra sau thông quan

Điều 140. Nguyên tắc, mục đích, thời hạn kiểm tra sau thông quan

Điều 141. Phạm vi kiểm tra sau thông quan

Điều 142. Nội dung kiểm tra sau thông quan

Điều 143. Xác minh trong kiểm tra sau thông quan

Điều 144. Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan

Điều 145. Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp

Điều 146. Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn kiểm tra.

Điều 147. Quản lý, phân công kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp

CHƯƠNG II THANH TRA THUẾ

Điều 148. Nguyên tắc thanh tra thuế

Điều 149. Mục đích của thanh tra thuế

Điều 150. Đối tượng thanh tra thuế

Điều 151. Nội dung thanh tra thuế

Điều 152. Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra

Điều 153. Các trường hợp thanh tra thuế

Điều 154. Thẩm quyền quyết định thanh tra thuế

Điều 155. Thu thập thông tin liên quan đến đối tượng thanh tra

Điều 156. Lập báo cáo, kế hoạch thanh tra

Điều 157. Đoàn thanh tra

Điều 158. Thời hạn thanh tra

Điều 159. Quyết định thanh tra

Điều 160. Thực hiện thanh tra

Điều 161. Biên bản thanh tra

Điều 162. Báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra

Điều 163. Kết luận thanh tra

Điều 164. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra thuế

CHƯƠNG III TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾT LUẬN KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN, THANH TRA THUẾ

Điều 165. Những công việc phải thực hiện sau khi có kết luận kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế

Điều 166. Phân công thực hiện
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz