Thông tư 36/2011/tt-btc ngày 16 tháng 03 năm 2011 quy định thủ tục hải quan đối với - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   XUẤT - NHẬP KHẨU
      Luật về Hải Quan 2001 (hhl)
         Thủ tục hải quan
            Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám... (hhl)
                Thông tư 36/2011/tt-btc ngày 16 tháng 03 năm 2011 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất...

Tìm trong văn bản

Thông tư 36/2011/tt-btc ngày 16 tháng 03 năm 2011 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

Ngày ký:16-03-2011
Áp dụng từ:sau 45 ngày kể từ ngày ký

Thay thế quyết định số 93/2008/QĐ-BTC ngày 29/10/2008 ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ.


Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Tuyến đường, cửa khẩu

Điều 4. Địa điểm làm thủ tục hải quan

Điều 5. Một số quy định cụ thể

Điều 6. Quy định về phân luồng hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu và kiểm tra hải quan

CHƯƠNG II THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Hàng hóa nhập khẩu được làm thủ tục hải quan tại địa điểm làm thủ tục hải quan do Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Đà Nẵng, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất thực hiện.

Điều 7. Trước khi chuyến hàng đến

Điều 8. Khi chuyến hàng đến

CHƯƠNG III THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Điều 9. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu

CHƯƠNG IV THỦ TỤC CHUYỂN CỬA KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Điều 10. Thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu

CHƯƠNG V THỦ TỤC CHUYỂN CỬA KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Điều 11. Thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu

CHƯƠNG VI THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA QUÁ CẢNH

Điều 12. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz