Thông tư 49/2010/tt-btc ngày 12 tháng 04 năm 2010 hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   XUẤT - NHẬP KHẨU
      Luật về Hải Quan 2001 (hhl)
         Phân loại hàng hóa và áp thuế
            Nghị định 06/2003/nđ-cp ngày 22 tháng 01 năm 2003 quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập...
                Thông tư 49/2010/tt-btc ngày 12 tháng 04 năm 2010 hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với...

Tìm trong văn bản

Thông tư 49/2010/tt-btc ngày 12 tháng 04 năm 2010 hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày ký:12-04-2010
Áp dụng từ:sau 45 ngày kể từ ngày ký

Thay thế Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29 tháng 08 năm 2003 và các văn bản hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính trái với Thông tư này.


Trích yếu
    

Thông tư này hướng dẫn việc phân loại và áp dụng mức thuế (bao gồm mức thuế theo tỷ lệ phần trăm, mức thuế tuyệt đối) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ của người khai hải quan, người nộp thuế trong phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan hải quan trong phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

CHƯƠNG II PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, ÁP DỤNG MỨC THUẾ

MỤC 1 NGUYÊN TẮC, CĂN CỨ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, ÁP DỤNG MỨC THUẾ

Điều 5. Nguyên tắc phân loại hàng hoá

Điều 6. Căn cứ phân loại hàng hóa

Điều 7. Nguyên tắc, căn cứ, cách thức áp dụng mức thuế

MỤC 2 PHÂN LOẠI TRƯỚC

Điều 8. Trường hợp thực hiện phân loại trước

Điều 9. Hồ sơ phân loại trước

Điều 10. Thẩm quyền và thủ tục phân loại trước

Điều 11. Thông báo, sử dụng kết quả phân loại trước

MỤC 3 KIỂM TRA VIỆC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, ÁP DỤNG MỨC THUẾ TRONG KHI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Điều 12. Nguyên tắc, mục đích, đối tượng, hình thức, mức độ kiểm tra

Điều 13. Nội dung kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan

Điều 14. Nội dung kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa

Điều 15. Nội dung kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra mức thuế

MỤC 4 KIỂM TRA VIỆC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, ÁP DỤNG MỨC THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐÃ THÔNG QUAN

Điều 16. Nguyên tắc, đối tượng kiểm tra

Điều 17. Nội dung, cách thức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra

CHƯƠNG III PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI VÀ GIÁM ĐỊNH ĐỂ PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ TRONG KHI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Điều 18. Đối tượng, phân tích, giám định và việc gửi yêu cầu phân tích, giám định để phân loại hàng hóa

Điều 19. Hồ sơ yêu cầu phân tích, phân loại hoặc trưng cầu giám định

Điều 20. Lấy mẫu, lưu mẫu hàng hóa phục vụ yêu cầu phân tích, phân loại hoặc trưng cầu giám định

Điều 21. Giao, nhận mẫu hàng hóa và hồ sơ yêu cầu phân tích, phân loại hoặc trưng cầu giám định

Điều 22. Hủy mẫu, trả lại mẫu hàng hóa đã phân tích, phân loại hoặc trưng cầu giám định

Điều 23. Thông báo kết quả phân tích, phân loại

Điều 24. Sử dụng kết quả phân tích, phân loại

CHƯƠNG IV CƠ SỞ DỮ LIỆU

Điều 25. Nội dung, nguồn của Cơ sở dữ liệu

Điều 26. Cập nhật, thay đổi, sửa chữa nội dung thông tin trong Cơ sở dữ liệu

Điều 27. Khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu

CHƯƠNG V KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ KHỞI KIỆN

Điều 28. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với kết luận phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế

Điều 29. Khởi kiện

CHƯƠNG VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 30. Trách nhiệm thực hiện

Điều 31. Hiệu lực thi hành

PHỤ LỤC KÈM THEO:

Phụ lục 1: NỘI DUNG, CẤU TRÚC DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁC BIỂU THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Phụ lục 2: SÁU QUI TẮC TỔNG QUÁT Giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Phụ lục 3: CHÚ GIẢI BỔ SUNG DANH MỤC THUẾ QUAN HÀI HÒA ASEAN (AHTN)

Phụ lục 4: PHIẾU ĐỀ NGHỊ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA TRƯỚC KHI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Phụ lục 5: QUYẾT ĐỊNH PHÂN LOẠI TRƯỚC

Phụ lục 6: PHIẾU YÊU CẦU PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU KIÊM BIÊN BẢN LẤY MẪU

Phụ lục 7: PHIẾU TIẾP NHẬN YÊU CẦU PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Phụ lục 8: BIÊN BẢN TRẢ LẠI MẪU ĐÃ PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI

Phụ lục 9: THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI HÀNG HÓA
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz