Nghị định 06/2003/nđ-cp ngày 22 tháng 01 năm 2003 quy định về việc phân loại hàng hoá - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   XUẤT - NHẬP KHẨU
      Luật về Hải Quan 2001 (hhl)
         Phân loại hàng hóa và áp thuế
             Nghị định 06/2003/nđ-cp ngày 22 tháng 01 năm 2003 quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập...
               Thông tư 156/2011/TT-BTC Về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
               Thông tư 49/2010/tt-btc ngày 12 tháng 04 năm 2010 hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với...

Tìm trong văn bản

Nghị định 06/2003/nđ-cp ngày 22 tháng 01 năm 2003 quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày ký:22-01-2003
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Hướng dẫn:

Bộ Tài chính


Trích yếu
    

Phân loại hàng hoá là xác định, sắp xếp hàng hoá vào một mã số nhất định theo Hệ thống hài hoà mô tả và mã hóa hàng hoá.

Trên qui mô quốc tế, Hội đồng hợp tác Hải quan, nay gọi là Tổ chức Hải quanThế giới (WCO) đã thông qua ngày 14 tháng 6 năm 1983 "Công ước Quốc tế về Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá" (International Convention on the H[...]

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện

Điều 2. Giải thích từ ngữ

CHƯƠNG II DANH MỤC HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM VÀ PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Điều 3. Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Điều 4. Áp dụng điều ước quốc tế.

Điều 5. Phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

CHƯƠNG III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHAI HẢI QUAN; TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Điều 6. Quyến và nghĩa vụ của người khai hải quan

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Tài chính

Điều 8. Trách nhiệm của các Bộ, Ngành liên quan

CHƯƠNG IV KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Điều 10. Xử lý vi phạm

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 12. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz