Nghị định 78/2013/nđ-cp ngày 17 tháng 07 năm 2013 về minh bạch tài sản, thu nhập - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Chống tham nhũng
         Luật phòng, chống tham nhũng (sd 2012)
             Nghị định 78/2013/nđ-cp ngày 17 tháng 07 năm 2013 về minh bạch tài sản, thu nhập

Tìm trong văn bản

Nghị định 78/2013/nđ-cp ngày 17 tháng 07 năm 2013 về minh bạch tài sản, thu nhập

Ngày ký:17-07-2013
Áp dụng từ:05-09-2013

Thay thế Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập


Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Mục đích, nguyên tắc kê khai tài sản, thu nhập

Điều 5. Trách nhiệm của Người có nghĩa vụ kê khai

Điều 6. Những hành vi bị nghiêm cấm

CHƯƠNG II KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

Điều 7. Người có nghĩa vụ kê khai

Điều 8. Tài sản, thu nhập phải kê khai.

Điều 9. Trình tự, thủ tục kê khai, tiếp nhận Bản kê khai

Điều 10. Quản lý, sử dụng Bản kê khai

Điều 11. Thủ tục khai thác, sử dụng Bản kê khai

Điều 12. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc kê khai, công khai, quản lý Bản kê khai

CHƯƠNG III CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI VÀ GIẢI TRÌNH VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

Điều 13. Hình thức, thời điểm công khai Bản kê khai

Điều 14. Phạm vi công khai Bản kê khai tại cuộc họp

Điều 15. Giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm

Điều 16. Giải trình về việc kê khai tài sản, thu nhập

CHƯƠNG IV XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP

Điều 17. Quyết định xác minh tài sản, thu nhập

Điều 18. Cơ quan, đơn vị xác minh tài sản, thu nhập

Điều 19. Nội dung xác minh tài sản, thu nhập

Điều 20. Hoạt động xác minh tài sản, thu nhập

Điều 21. Quyền hạn, trách nhiệm của người xác minh

Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan

Điều 23. Biên bản làm việc

Điều 24. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập

Điều 25. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập

Điều 26. Công khai kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập

Điều 27. Hồ sơ xác minh tài sản, thu nhập

CHƯƠNG V XỬ LÝ VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP

Điều 28. Xử lý vi phạm về thời hạn trong minh bạch tài sản, thu nhập

Điều 29. Xử lý kỷ luật đối với người kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tặng thêm không trung thực

Điều 30. Xử lý trách nhiệm trong xác minh tài sản, thu nhập

Điều 31. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

CHƯƠNG VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 32. Trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và tổng hợp kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập

Điều 33. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

Điều 34. Hiệu lực thi hành

Điều 35. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz