Thông tư liên tịch 01/2013/ttlt-bca-btp-bng-vksndtc-tandtc ngày 22 tháng 02 năm 2013 hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 8 HỢP TÁC QUỐC TẾ (hhl)
         Luật tương trợ tư pháp năm 2007
             Thông tư liên tịch 01/2013/ttlt-bca-btp-bng-vksndtc-tandtc ngày 22 tháng 02 năm 2013 hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục...

Tìm trong văn bản

Thông tư liên tịch 01/2013/ttlt-bca-btp-bng-vksndtc-tandtc ngày 22 tháng 02 năm 2013 hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù

Ngày ký:22-02-2013
Áp dụng từ:15-04-2013

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Điều 2. Nguyên tắc tiếp nhận, chuyển giao

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Thẩm quyền của cơ quan, tổ chức trong hoạt động chuyển giao, tiếp nhận

Điều 5. Tiếp nhận, chuyển giao theo nguyên tắc “có đi có lại”

CHƯƠNG II TIẾP NHẬN NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ TẠI NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆT NAM TIẾP TỤC CHẤP HÀNH ÁN

Điều 6. Điều kiện tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù

Điều 7. Hồ sơ đề nghị tiếp nhận chuyển giao

Điều 8. Xác định quốc tịch Việt Nam của người đang chấp hành án phạt tù

Điều 9. Trình tự, thủ tục nhận yêu cầu chuyển giao; xem xét, quyết định việc tiếp nhận

Điều 10. Xác minh sự đồng ý của người được chuyển giao

Điều 11. Tổ chức tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù

CHƯƠNG III CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM CHO PHÍA NƯỚC NGOÀI

Điều 12. Thông báo về quyền được yêu cầu chuyển giao

Điều 13. Hồ sơ yêu cầu chuyển giao

Điều 14. Xác định sự đồng ý chuyển giao của người đang chấp hành án phạt tù

Điều 15. Trình tự, thủ tục xem xét quyết định chuyển giao, từ chối chuyển giao

Điều 16. Quyết định bảo lưu bản án, quyết định của Tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Điều 17. Thực hiện việc chuyển giao

Điều 18. Thông báo về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, đặc xá, đại xá cho người đang chấp hành án phạt tù đã được chuyển giao

CHƯƠNG IV TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Điều 19. Chuyển đổi hình phạt

Điều 20. Thực hiện chế độ đối với người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao về Việt Nam

Điều 21. Thông báo về tình hình chấp hành án của người đang chấp hành án phạt tù

Điều 22. Thực hiện quyết định đặc xá hoặc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của nước chuyển giao đối với người đang chấp hành án phạt tù

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực của Thông tư liên tịch

Điều 24. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz