Thông tư 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 Quy định về hoạt động kinh doanh tạm - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   XUẤT - NHẬP KHẨU
      Nghị định số 12/CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hoạt động... (hhl)
          Thông tư 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 Quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất...

Tìm trong văn bản

Thông tư 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 Quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa

Ngày ký:18-02-2013
Áp dụng từ:04-04-2013

Bãi bỏ:

- Thông tư số 33/2010/TT-BCT ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông lạnh và không đông lạnh.

- Thông tư số 21/2011/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh.

- Quyết định số 5737/QĐ-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố tạm thời các Danh mục hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.


Trích yếu
    

Thông tư này quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, bao gồm cả hoạt động gửi hàng hóa từ nước ngoài vào kho ngoại quan để xuất khẩu, tái xuất qua các tỉnh biên giới.

Hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này bao gồm:

a) Hàng hóa thuộc các Danh mục kèm theo Thông tư.

b) Hàng hóa đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm xuất khẩu,[...]

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

CHƯƠNG II BAN HÀNH DANH MỤC MỘT SỐ LOẠI HÀNG HÓA

Điều 3. Danh mục một số loại hàng hóa

CHƯƠNG III CẤP MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT HÀNG HÓA

Điều 4. Kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Điều 5. Kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

Điều 6. Kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng

Điều 7. Cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa

Điều 8. Cấp lại Mã số cho thương nhân

CHƯƠNG IV THỦ TỤC TẠM NHẬP TÁI XUẤT VÀ CỬA KHẨU TÁI XUẤT

Điều 9. Thủ tục tạm nhập tái xuất hàng hóa

Điều 10. Điều tiết hàng hóa tạm nhập tái xuất

Điều 11. Cửa khẩu tái xuất

CHƯƠNG V MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC KHI KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT HÀNG HÓA

Điều 12. Vận đơn đường biển

Điều 13. Thời hạn lưu giữ hàng hóa tại Việt Nam

Điều 14. Giám sát hàng hóa

CHƯƠNG VI QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN KÝ QUỸ ĐẶT CỌC CỦA THƯƠNG NHÂN

Điều 15. Quản lý số tiền ký quỹ đặt cọc của thương nhân

Điều 16. Sử dụng số tiền ký quỹ đặt cọc của thương nhân

Điều 17. Hoàn trả số tiền ký quỹ đặt cọc cho thương nhân

CHƯƠNG VII XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 18. Chế tài xử lý vi phạm

Điều 19. Thời gian cấp lại Mã số sau khi bị thu hồi

CHƯƠNG VIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Thực hiện và phối hợp của các cơ quan, tổ chức liên quan

CHƯƠNG IX HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 21. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 22. Hiệu lực thi hành

PHỤ LỤC KÈM THEO:

PHỤ LỤC I: DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU

PHỤ LỤC II: DANH MỤC HÀNG HÓA TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU VÀ GỬI KHO NGOẠI QUAN

PHỤ LỤC III: DANH MỤC HÀNG HÓA THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT

PHỤ LỤC IV: DANH MỤC HÀNG HÓA CÓ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

PHỤ LỤC V: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ TẠM NHẬP TÁI XUẤT HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH

PHỤ LỤC VI: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ TẠM NHẬP TÁI XUẤT HÀNG CÓ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

PHỤ LỤC VII: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ TẠM NHẬP TÁI XUẤT HÀNG HÓA ĐÃ QUA SỬ DỤNG

PHỤ LỤC VIII: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TẠM NHẬP TÁI XUẤT

PHỤ LỤC IX: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TẠM NHẬP TÁI XUẤT HÀNG HÓA ĐÃ QUA SỬ DỤNG

PHỤ LỤC X: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TẠM NHẬP TÁI XUẤT HÀNG HÓA CÁC LOẠI
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz