Thông tư 70/2011/TT-BCA ngày 10 tháng 10 năm 2011 về bảo đảm quyền bào chữa trong giai - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ (hhl)
          Thông tư 70/2011/TT-BCA ngày 10 tháng 10 năm 2011 về bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra...

Tìm trong văn bản

Thông tư 70/2011/TT-BCA ngày 10 tháng 10 năm 2011 về bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

Ngày ký:10-10-2011
Áp dụng từ:25-12-2011

Mục lục

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

Điều 4. Giải thích quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa và thực hiện thủ tục nhờ người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can

Điều 5. Thủ tục cấp giấy chứng nhận người bào chữa đối với luật sư

Điều 6. Thủ tục cấp giấy chứng nhận người bào chữa đối với bào chữa viên nhân dân, người đại diện hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can

Điều 7. Người bào chữa có mặt khi hỏi cung bị can, lấy lời khai người bị tạm giữ

Điều 8. Thay đổi Điều tra viên, người giám định, người phiên dịch theo đề nghị của người bào chữa

Điều 9. Người bào chữa thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa

Điều 10. Người bào chữa gặp người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam

Điều 11. Thực hiện quyền của bị can, người bào chữa sau khi kết thúc điều tra vụ án

Điều 12. Kinh phí bảo đảm

Điều 13. Hiệu lực của Thông tư

Điều 14. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz