Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 Về rà soát, hệ thống hóa văn bản - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HỆ THỐNG LUẬT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TỔ CHỨC QUYỀN LỰC
   HỆ THỐNG LUẬT
      Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 (hhl)
          Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp...
            Thông tư 09/2013/tt-btp ngày 15 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết thi hành nghị định số 16/2013/nđ-cp ngày...

Tìm trong văn bản

Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Ngày ký:06-02-2013
Áp dụng từ:01-07-2013

Bãi bỏ Điều 62 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009, Điều 12 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 và các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Hướng dẫn:

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an (văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước)


Trích yếu
    

Nghị định này quy định việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; việc xử lý kết quả rà soát.

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Điều 3. Mục đích rà soát, hệ thống hóa văn bản

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản

Điều 6. Kiến nghị rà soát văn bản của cơ quan, tổ chức, công dân và trách nhiệm của cơ quan rà soát khi nhận được kiến nghị

Điều 7. Nguồn văn bản để rà soát, hệ thống hóa

Điều 8. Sử dụng kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản

Điều 9. Rà soát, hệ thống hóa văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước

Điều 10. Tổng rà soát hệ thống văn bản, rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn

CHƯƠNG II NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÀ SOÁT VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN

Điều 11. Căn cứ rà soát văn bản

Điều 12. Nội dung rà soát theo văn bản là căn cứ pháp lý

Điều 13. Trình tự, thủ tục rà soát theo văn bản là căn cứ pháp lý

Điều 14. Xử lý kết quả rà soát theo văn bản là căn cứ pháp lý

Điều 15. Nội dung rà soát căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Điều 16. Trình tự, thủ tục rà soát căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Điều 17. Xử lý kết quả rà soát căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Điều 18. Hồ sơ rà soát văn bản

Điều 19. Các hình thức xử lý văn bản được rà soát

Điều 20. Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Điều 21. Xử lý văn bản trong trường hợp phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật tại thời điểm văn bản được ban hành

CHƯƠNG III NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN

Điều 22. Phương thức hệ thống hóa văn bản

Điều 23. Nội dung hệ thống hóa văn bản

Điều 24. Kế hoạch hệ thống hóa văn bản

Điều 25. Trình tự, thủ tục hệ thống hóa văn bản

Điều 26. Tiêu chí sắp xếp văn bản trong Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực

Điều 27. Hệ thống hóa văn bản theo yêu cầu quản lý nhà nước

CHƯƠNG IV QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN

Điều 28. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Điều 29. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong việc giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản

Điều 30. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

CHƯƠNG V ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI CÔNG TÁC RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN

Điều 31. Các điều kiện bảo đảm đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản

Điều 32. Biên chế thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản

Điều 33. Kinh phí bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản

Điều 34. Cộng tác viên rà soát, hệ thống hóa văn bản

Điều 35. Cơ sở dữ liệu rà soát, hệ thống hóa văn bản

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 36. Hiệu lực thi hành

Điều 37. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz