Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết một số điều của - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   XUẤT - NHẬP KHẨU
      Luật về Hải Quan 2001 (hhl)
         Thủ tục hải quan
             Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan...
               Thông tư 22/2014/tt-btc ngày 14 tháng 2 năm 2014 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng...

Tìm trong văn bản

Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

Ngày ký:23-10-2012
Áp dụng từ:01-01-2013
Hướng dẫn:

Bộ tài chính


Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan điện tử

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Hải quan, công chức Hải quan

Điều 6. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

Điều 7. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan điện tử

CHƯƠNG II THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI

Điều 8. Hồ sơ hải quan điện tử

Điều 9. Khai hải quan điện tử

Điều 10. Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan điện tử

Điều 11. Kiểm tra hồ sơ hải quan điện tử

Điều 12. Kiểm tra thực tế hàng hóa

Điều 13. Chuyển cửa khẩu

Điều 14. Giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Điều 15. Thủ tục hải quan trong trường hợp hệ thống gặp sự cố

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Điều 17. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz