Quyết định 1450/QĐ-TCHQ ngày 24 tháng 07 năm 2009 về việc ban hành quy trình kiểm tra - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   XUẤT - NHẬP KHẨU
      Quy tắc xuất xứ
         Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về xuất xứ hàng...
             Quyết định 1450/QĐ-TCHQ ngày 24 tháng 07 năm 2009 về việc ban hành quy trình kiểm tra xác định xuất...

Tìm trong văn bản

Quyết định 1450/QĐ-TCHQ ngày 24 tháng 07 năm 2009 về việc ban hành quy trình kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Ngày ký:24-07-2009

Trích yếu
    

Thủ tục kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu và Phiếu xác nhận trước xuất xứ hàng hóa (Mẫu 01-XX/2009).

Xuất xứ hàng hóa xuất khẩu về nguyên tắc không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định. Tuy vậy, quyết định vẫn có một quy định "Khi có nghi ngờ về xuất xứ (của hàng xuất khẩu), cơ quan Hải quan yêu cầu người khai hải quan cung cấp chứng[...]

Mục lục

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu và Phiếu xác nhận trước xuất xứ hàng nhập khẩu (Mẫu 01-XX/2009).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2009.

Điều 3. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY TRÌNH KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

PHẦN I. HƯỚNG DẪN CHUNG

Điểm 1. Quy trình này hướng dẫn kiểm tra, xác định xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Điểm 2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, người khai hải quan chịu trách nhiệm về xuất xứ của hàng hóa. Khi có nghi ngờ về xuất xứ, cơ quan Hải quan yêu cầu người khai hải quan cung cấp chứng từ cần thiết để chứng minh và/hoặc đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan xác minh xuất xứ hàng hóa xuất...

Điểm 3. Cơ sở pháp lý để thực hiện việc kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu:

PHẦN II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

MỤC I. KIỂM TRA, XÁC NHẬN TRƯỚC XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Điểm 1. Cơ quan thực hiện kiểm tra xác nhận trước xuất xứ là Tổng cục Hải quan theo quy định tại Điều 8 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Vụ...

Điểm 2. Thủ tục kiểm tra, xác nhận trước xuất xứ thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điểm 3. Mẫu Phiếu xác nhận trước xuất xứ được ban hành kèm theo quy trình này (Mẫu 01-XX/2009).

MỤC II. KIỂM TRA XUẤT XỨ HÀNG HÓA KHI KIỂM TRA SƠ BỘ HỒ SƠ HẢI QUAN

Điểm 1. Đối với trường hợp không phải nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O): cơ quan Hải quan chỉ kiểm tra việc khai xuất xứ trên tờ khai hải quan.

Điểm 2. Đối với trường hợp phải nộp C/O: yêu cầu người khai hải quan phải nộp C/O khi đăng ký tờ khai hải quan và kiểm tra sơ bộ các tiêu chí trên C/O. Nếu có sai lệch, nghi vấn thì đề xuất chuyển sang kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan.

MỤC III. KIỂM TRA XUẤT XỨ HÀNG HÓA KHI KIỂM TRA CHI TIẾT HỒ SƠ HẢI QUAN

Điểm 1. Trường hợp không phải nộp C/O:

Điểm 2. Đối với trường hợp phải nộp C/O (áp dụng đối với cả C/O được cấp điện tử):

MỤC IV. KIỂM TRA XUẤT XỨ KHI KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA

Nội dung kiểm tra xuất xứ khi kiểm tra thực tế hàng hóa bao gồm:

Điểm 1. Kiểm tra các thông tin về xuất xứ ghi trên hàng hóa, bao bì, nhãn hàng hóa; đối chiếu với nội dung khai của người khai hải quan trên tờ khai hải quan, với kết quả kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan.

Điểm 2. Các thức kiểm tra xuất xứ trên hàng hóa:

Điểm 3. Ghi kết quả kiểm tra xuất xứ hàng hóa vào phần kiểm tra hàng hóa trên Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra và trên tờ khai hải quan theo quy định.

MỤC V. XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM TRA

Việc xử lý kết quả kiểm tra xuất xứ thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các quy...

MỤC VI. THỦ TỤC VÀ THỜI HẠN XÁC MINH C/O

Khi có nghi vấn về tính hợp lệ của C/O hoặc xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, thủ tục xác minh được thực hiện như sau:

Điểm 1. Đối với Chi cục Hải quan: có văn bản thông báo rõ các nghi vấn của cơ quan hải quan và yêu cầu người khai hải quan giải trình/cung cấp thêm tài liệu (nếu có) để làm rõ những nghi vấn của cơ quan hải quan. Nếu sau khi có giải trình hoặc tài liệu bổ sung của người khai hải quan nhưng...

Điểm 2. Đối với Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

Điểm 3. Đối với Tổng cục Hải quan:

PHẦN III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểm 1. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có trách nhiệm:

Điểm 2. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

Điểm 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan:

PHỤ LỤC KÈM THEO:

Mẫu Phiếu xác nhận trước xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz