Thông tư 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 03 năm 2011 quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   XUẤT - NHẬP KHẨU
      Quy tắc xuất xứ
         Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về xuất xứ hàng...
             Thông tư 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 03 năm 2011 quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng...

Tìm trong văn bản

Thông tư 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 03 năm 2011 quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi (sd 2013)

Ngày ký:21-03-2011
Áp dụng từ:04-05-2011
Sửa đổi 1 lần bởi:Thông tư 01/2013/TT-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 (Áp dụng từ 16-02-2013)

Trích yếu
    

Thông tư quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi trong các Hiệp định khu vực thương mại tự do, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện và các Hiệp định hai bên hoặc nhiều bên có quy định việc cắt giảm thuế quan giữa Việt Nam với một hoặc nhiều nước, vùng lãnh thổ liên quan.

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Hàng hóa được cấp C/O ưu đãi

Điều 5. Trách nhiệm của người đề nghị cấp C/O

Điều 6. Trách nhiệm của Tổ chức cấp C/O

CHƯƠNG II HỒ SƠ THƯƠNG NHÂN VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP C/O

Điều 7. Đăng ký hồ sơ thương nhân

Điều 8. Thay đổi nơi cấp C/O

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp C/O

CHƯƠNG III THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ CẤP C/O

Điều 10. Nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O

Điều 11. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp C/O

Điều 12. Phương thức thông báo, hướng dẫn cho thương nhân

Điều 13. Thời gian cấp C/O

Điều 14. Thu hồi C/O đã cấp

CHƯƠNG IV KHAI BÁO HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP C/O QUA MẠNG INTERNET

Điều 15. Đăng ký đề nghị cấp C/O qua mạng Internet

Điều 16. Khai báo hồ sơ đề nghị cấp C/O qua mạng Internet

Điều 17. Thời gian cấp C/O khi thương nhân thực hiện khai báo qua mạng Internet

CHƯƠNG V KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 18. Khiếu nại

Điều 19. Tố cáo

CHƯƠNG VI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CẤP C/O

Điều 20. Văn phòng, trang thiết bị của Tổ chức cấp C/O

Điều 21. Năng lực, thái độ của cán bộ làm việc tại Tổ chức cấp C/O

Điều 22. Niêm yết công khai quy trình cấp C/O

CHƯƠNG VII QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG CẤP C/O

Điều 23. Thẩm quyền ký cấp C/O

Điều 24. Cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về hoạt động cấp C/O

Điều 25. Chế độ báo cáo

Điều 26. Xử lý vi phạm

Điều 27. Điều khoản thi hành

GHI CHÚ:

Các biễu mẫu, mẫu giấy tờ, hướng dẫn ở đây được sưu tập từ nhiều nguồn có xuất xứ khác nhau và không xác định được văn bản luật ban hành.


Phụ lục 1: ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN

Phụ lục 2: DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG NHÂN

Phụ lục 3: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O

Phụ lục 4: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP C/O
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz