Thông tư 08/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 04 năm 2006 hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   XUẤT - NHẬP KHẨU
      Quy tắc xuất xứ
         Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về xuất xứ hàng...
             Thông tư 08/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 04 năm 2006 hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa...

Tìm trong văn bản

Thông tư 08/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 04 năm 2006 hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 (sd 2006)

Ngày ký:17-04-2006
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Sửa đổi 1 lần bởi:Thông tư số 10/2006/TT-BTM ngày 01 tháng 06 năm 2006 của Bộ Thương mại (Áp dụng từ sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Trích yếu
    

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư hướng dẫn cách xác định xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy (quy định tại Điều 8 của Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006)

Hàng hóa xuất khẩu thuộc diện được hưởng ưu đãi theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập sẽ áp dụng quy tắc xuất xứ của nước nhập khẩu.

Hàng hóa xuất kh[...]

Mục lục

MỤC I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điểm 1. Phạm vi điều chỉnh

Điểm 2. Nguyên tắc chung

MỤC II. CÁCH XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Điểm 1. Tiêu chí “Chuyển đổi mã số hàng hóa”

Điểm 2. Tiêu chí "Tỷ lệ phần trăm của giá trị"

Điểm 3. Tiêu chí "công đoạn gia công, chế biến hàng hoá"

Điểm 4. Nguyên tắc xác định xuất xứ của hàng hoá

MỤC III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điểm 1. Điều khoản thi hành

GHI CHÚ:

Các biễu mẫu, mẫu giấy tờ, hướng dẫn ở đây được sưu tập từ nhiều nguồn có xuất xứ khác nhau và không xác định được văn bản luật ban hành.


Phụ lục: DANH MỤC HÀNG HÓA (để xác định xuất xứ)

Phụ lục: DANH MỤC HÀNG HOÁ (để xác định xuất xứ) (theo Thông tư số 10/2006/TT-BTM ngày 01 tháng 06 năm 2006)
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz