Thông tư 07/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2006 Hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   XUẤT - NHẬP KHẨU
      Quy tắc xuất xứ
         Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về xuất xứ hàng...
             Thông tư 07/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2006 Hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy...

Tìm trong văn bản

Thông tư 07/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2006 Hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006

Ngày ký:17-04-2006
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Trích yếu
    

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (sau đây gọi tắt là C/O) cho:

- Hàng hóa xuất khẩu thuộc diện không được hưởng ưu đãi thuế quan và phi thuế quan;

- Hàng hóa xuất khẩu thuộc diện được hưởng ưu đãi theo chế độ ưu đãi phổ cập thuế quan và các chế độ ưu đãi chung khác.

Hàng hóa xuất kh[...]

Mục lục

MỤC I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điểm 1. Phạm vi điều chỉnh

Điểm 2. Mẫu C/O

Điểm 3. Hình thức cấp C/O

Điểm 4. Trách nhiệm của Người đề nghị cấp C/O

Điểm 5. Trách nhiệm của Tổ chức cấp C/O

Điểm 6. Trách nhiệm của Tổ chức giám định

MỤC II. THỦ TỤC CẤP C/O

Điểm 1. Đăng ký Hồ sơ thương nhân

Điểm 2. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O

Điểm 3. Tiếp nhận Bộ hồ sơ

Điểm 4. Cấp C/O

Điểm 5. Cấp sau C/O

Điểm 6. Cấp lại C/O

Điểm 7. Từ chối cấp C/O

Điểm 8. Lệ phí cấp C/O

Điểm 9. Kiểm tra lại xuất xứ hàng hóa theo yêu cầu của nước nhập khẩu

MỤC III. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VIỆC CẤP C/O

Điểm 1. Lưu trữ hồ sơ

Điểm 2. Thẩm quyền ký C/O

Điểm 3. Tổ chức cấp C/O

Điểm 4. Chế độ báo cáo cập nhật thông tin

MỤC IV. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điểm 1. Cơ quan giải quyết khiếu nại

Điểm 2. Xử lý vi phạm

Điểm 3. Thu hồi C/O đã cấp

MỤC V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điểm 1. Hiệu lực thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz